Счетоводни Услуги
 
Видове юридически лица в Нидерландия

Видове юридически лица в Нидерландия

Как да изберем най-подходящата правна форма?

  • Едноличен търговец – Eenmanszaak
  • Дружество с ограничена отговорност (ООД) – BV
  • Акционерно дружество (АД) – NV
  • Събирателно дружество (СД) – VOF
  • Съдружие
  • Командитно дружество (КД) – CV
  • Сдружение (Vereniging)
  • Кооперация (Coöperatie)
  • Фондация

Правилният избор

Вашата фирма трябва да има юридическа форма, така наречената правна форма, като например едноличен търговец, събирателно дружество или ООД. В зависимост от Вашата ситуация можете да направите преценка коя от тези правни форми и най-подходяща за Вас. Важна роля при този избор играе например начина, по който ще се урежда отговорността на дружеството и коя форма е най-изгодна по отношение на данъците.

www.kvk.nl/rechtsvormen

Едноличен търговец (Eemanszaak)

Повечето предприемачи избират да се регистрират като еднолични търговци. Регистрацията на тази правна форма е лесна и при нея данъчните преференции са по-големи, отколкото при ООД-то. Недостатъка на едноличния търговец е, че при него сте отговорен и с личното си имущество за задълженията на фирмата.

Дружество с ограничена отговорност ООД (BV)

При избора на правна форма на дружество можете също така да се спрете и на ООД. Предимството на ООД-то е, че то е юридическо лице. Това означава, че в повечето случаи отговорността за евентуални задължения пада върху ООД-то, а не върху Вас. Вие сте на служба в ООД-то като управител и действате от името на фирмата. Можете да учредите ООД сам или заедно с други лица.

Aкционерно дружество АД(NV)

Акционерно дружество (NV) е дружество, чиито капитал се състои от акции, подобно на дружеството с ограничена отговорност. Акционерното дружество може да емитира прехвърляеми акции, които да се търгуват на стоковата борса (акции на приносител).

Събирателно дружество(СД)-VOF

Искате да учредите нова фирма заедно с други предприемачи? В такъв случай Събирателното дружество може да е удачната правна форма за Вас. Всички съдружници правят вноски в СД. Тези вноски може да са под формата на пари, стоки или труд. Не се изисква минимален капитал.

Съдружие

Искате да упражнявате професията си заедно с друг предприемач? Например като зъболекар, архитект, физиотерапевт или адвокат? В такъв случай можете да изберете Съдружието като правна форма. В съдружието Вие упражнявате професията си заедно с Вашите партньори (приятели) под общо име. Съдружието се отличава по това, че съдружниците работят равностойно и че всеки от съдружниците внася нещо (пари, труд, стоки) в дружеството, а печалбата се разпределя поравно.

Командитно дружество(КД)-CV

Искате да учредите събирателно дружество, но не разполагате с достатъчно капитал? Или пък търсите инвеститор? В такъв случай командитното дружество може би ще е подходящата правна форма за Вас. В такъв случай инвеститора става Ваш (пасивен) съдружник и по този начин има пряка връзка с дружеството Ви.

Сдружение(Vereniging)

Имате определено желание или цел и бихте искали да си сътрудничите с други лица, за да я постигнете? Като например да подобрите търговската улица във Вашия град, да спортувате заедно или да правите музика? В такъв случай можете да регистрирате сдружение. Сдружението трябва да има най-малко двама членове. Висш ръководен орган е Общото събрание на членовете, в което всеки от членовете по принцип има право на един глас. Общото събрание на членовете назначава управлението на сдружението.

Кооперация(Coöperatie)

Вие сте самостоятелен предприемач и искате също да се възползвате от предимствата на колективните дружества? Например за колективна покупка или маркетингова кампания? В такъв случай може би кооперацията е точната правна форма за Вас. Кооперацията може да се окаже подходяща, ако например клиентите Ви имат високи очаквания за предоставяните от Вас услуги. Ако например се разболеете, можете да се озовете в неприятна ситуация спрямо клиентите си. Но ако сте член на кооперация, другите членове могат да поемат Вашата работа вместо Вас.

Фондация

Искате да реализирате определена социална идея или цел, като например опазване на природата, оказване на помощ на други хора или популяризиране на културата? Разполагате с необходимите средства за тази цел? В такъв случай фондацията е подходящата правна форма за Вас.

За повече информация и ако имате затруднения в избора си може да ни се обадите и да обсъдим вашата ситуация!