Съвети за края на 2020г. и началото на 2021г.

Съвети за ООД-та и самонаети лица

1. Следете какви са възможностите за получаване на компенсации за кризата с Корона вируса

Ако сте получили еднократна помощ по програмата за компенсация на предприемачи от засегнатите сектори (ПКПЗС) или компенсация за фиксирани разходи (КФР), добре е да знаете, че няма да дължите данъци върху тези компенсации – те са освободени от данък.

2. Поискайте отсрочване на плащанията

Ако сте предприемач и Вашата фирма изпитва затруднения в следствие на кризата с Корона вируса, можете да подадете заявление до Данъчната служба за отсрочване за плащане на данъчните задължения. Процедурата за това сега е много по-опростена. След като сте получили (допълнителния) данъчен налог, е необходимо да подадете само едно заявление онлайн, като с него искате отсрочване за всички налози: данък върху доходите на физическите лица, здравно-осигурителни вноски, корпоративен данък, удръжки върху трудовите възнаграждения и ДДС. Ако желаете да получите отсрочване за останалите данъци, трябва да подадете отделно заявление и за тях.

Внимание

Ако вече сте се възползвали от опростена схема за отсрочване на плащанията, можете да удължите вече подадено заявление за отсрочване на плащанията до 31 декември 2020 г. включително. Тази мярка приключва на 31 декември 2020 г.

3. Не забравяйте – получавате отсрочване, не опрощаване на задълженията.

Проверете какви данъци трябва да плащате. Ако можете, заделете си пари за тях. Можете да поискате и отсрочване за плащане на данъците. Ако вече сте получили отсрочване за плащането, на 1 юли 2021 г. трябва да започнете да ги изплащате разсрочено за срок от 36 месеца. Опитайте се така да се организирате, че да имате достатъчно средства за погасяване на вноските.

Внимание

Ако имате просрочено данъчно задължение, принципно ще Ви бъде начислена наказателна лихва в размер на 4%. Тази лихва се начислява от момента, в който изтече срокът за плащане на задължението. С оглед на настоящата несигурна ситуация, ние намалихме размера на тази наказателна лихва на 0,01%. Това означава, че няма да дължите почти никакви лихви върху данъка.

4. Намалете си авансовите данъчни вноски

Ако поради ситуацията с Корона вируса очаквате оборотът Ви да намалее, можете да поискате намаляване на размера на авансовите вноски по данъка върху доходите на физическите лица и корпоративния данък. Така ще плащате по-малко данъци всеки месец и ще имате повече финансови средства.

5. Използвайте фискални резерви

Като предприемач Вие имате възможността да намалите печалбата си като отчислявате средства за фискални резерви. Такива резерви са резервите за реинвестиция и изравнителни резерви. Поинтересувайте се дали отговаряте на условията за отчисляване на такива фискални резерви.

Имайте предвид, че през 2020 г. фискалните резерви за корона вируса ще станат задължителни и изцяло освободени.

Внимание

През 2020 г. можете да отчислите изравнителни резерви за разходи за фирмено управление, които планирате да направите през бъдещ отчетен период. Такъв разход може да бъде поддръжка на фирмения имот например.

Реализираната печалба от продажбата на дълготраен актив можете да отчислите под формата на резерви за реинвестиция. Условието за това е към датата на баланса да имате намерения да реинвестирате в дълготраен актив.

6. Приложете данъчното облекчение за малки инвестиции

Ако сте закупили нови дълготрайни активи или планирате да закупите такива, можете при определени условия да получите допълнително данъчно облекчение, а именно – данъчното облекчение за малки инвестиции. За да се възползвате от това облекчение, през 2020 г. трябва да инвестирате в дълготрайни активи между 2 401 евро и 353 544 евро.

Данъчното облекчение е най-голямо при инвестиции от 2 401 евро до 58 238 евро. То се равнява на 28% от размера на инвестицията. Над тази сума ползата намалява. Може би е удачно да отложите инвестициите, които надвишават сумата от 58 238 евро.

Внимание

Проверете дали имате и стари инвестиции, за които не сте се възползвали от данъчното облекчение за малки инвестиции. Можете да се възползвате от това до 5 години от датата на инвестицията.

Съвет

Ако през 2020 г. сте направили големи инвестиции и има опасност да надвишите сумата от 323 544 евро, би било добре да отложите някои от инвестициите за 2021 г. Така ще избегнете ситуация, при която да изгубите част от правото си на данъчно облекчение.

7. Възползвайте се от данъчните облекчения за екологични и енергоспестяващи инвестиции

В случай, че инвестирате в екологични и енергоспестяващи средства, можете да се възползвате от данъчни облекчения. Имате и право на произволно амортизиране на екологични дълготрайни активи. Всички тези възможности намаляват печалбата Ви.

Вашето предимство

Данъчното облекчение за енергоспестяващи инвестиции Ви позволява да приспаднете 45% от размера на инвестицията от облагаемата печалба. Облекчението за екологични инвестиции може да достигне до 36% от размера на инвестицията. Проверете дали отговаряте на условията за тези данъчни отстъпки.

Внимание

Ако желаете да се възползвате от тези облекчения, трябва в тримесечен срок от поемането на ангажимент за инвестиция, да декларирате това към RVO.nl. Ангажимент за инвестиция е например сключването на договор за покупко-продажба. Ако пропуснете този срок, губите възможността си да се възползвате от това облекчение!

Съвет

Екологичните и енергоспестяващи данъчни облекчения могат да се комбинират с данъчното облекчение за малки инвестиции.

8. Внимавайте при продажба на дълготраен актив, за който сте ползвали данъчно облекчение

Ако планирате да продадете дълготраен актив, за който вече сте ползвали данъчно облекчение, имайте предвид, че ако направите това в рамките на пет години от приспадането на въпросното облекчение, може да се наложи да връщате част от него.

Съвет

Проверете дали през 2020 г. е изтекъл петгодишният срок. Ако не е, опитайте се да отложите продажбата на този дълготраен актив.

9. Подайте заявление за субсидия за насърчаване на научноизследователска и развойна дейности. Такава субсидия се получава за разработване на продукт, производствен процес, програма за провеждане на научно-техническо проучване за:

  • дейности в областта на стратегическото проучване, извършвани от Вас или от Вашия персонал
  • направени разходи във връзка с изпълнението на собствен проект в областта на стратегическото проучване

Вашето предимство

Ако нямате назначен персонал и на година отделяте поне 500 часа за научноизследователска и развойна дейност (например ако сте ЕТ), имате право на фиксирано данъчно облекчение. Ако имате персонал, който извършва научноизследователска и развойна дейност и внасяте удръжки върху техните трудови възнаграждения, част от разходите (за трудови възнаграждения), както и разходите за проекта за научноизследователска и развойна дейност, ще Ви бъдат възстановени през данъчната Ви декларация. Така дружеството Ви ще внася по-малко удръжки върху трудовите възнаграждения на персонала си.

Внимание

Можете да поискате субсидия само за бъдеща научноизследователска и развойна дейност. Заявлението за получаване на тази субсидия се подава предварително.

Съвети за предприемачите, които се облагат по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЕТ)

10. Водете си отчет на отработените часове

Ако искате да се възползвате от наличните данъчни облекчения, като например данъчното облекчение за самонаети лица, облекчението за стартиращи предприемачи и облекчението за допълнителен труд, трябва да изпълните изискването за отчет на отработените часове. Дори и да започвате дейността през годината, трябва да отработите поне 1225 часа, за да можете да се възползвате от данъчните облекчения. Проверете дали имате достатъчно отработени часове.

Внимание

Ако поради кризата с Корона вируса не сте изпълнили критериите за отработени часове за периода от началото на м. март до края на м. септември 2020 г., временно можете да приемете, че въпреки това сте покрили критериите за отработени часове (поне 24 часа седмично), дори и това да не е така. По този начин ще можете да се възползвате от данъчните облекчения.

Ако сте предприемач в сферата на сезонната заетост, като заведения за обществено хранене или фестивалния бранш, можете да изхождате от броя отработени часове през пиковите периоди.

11. Приспадане на загуби

Ако през 2020 г. дружеството Ви реализира загуба, проверете как и от какво можете да я приспаднете. Загубата от поле 1 може да се приспадне от положителния размер на доходите от поле 1 от предходните 3 години, както и с положителния размер на доходи от поле 1 за следващите 9 години. Приспадането на загубата става задължително в определена последователност: първо се приспада от преходните 3 години, а след това от следващите 9 години.

Внимание

Загубите, които не се приспаднат през тези периоди, се губят и повече не могат да се приспадат. Не можете да приспадате загуби от поле 1 с положителния размер на доходите от значителен интерес (поле 2) и спестявания и инвестиции (поле 3).

12. Намалете размера на печалбата си благодарение на данъчното облекчение за самонаети лица

Ако като предприемач не изпълнявате критериите за брой отработени часове, можете да се възползвате от облекчението за самонаети лица. Размерът на това данъчно облекчение за 2020 г. е 7030 евро. Ако през 2020 г. печалбата Ви е по-ниска от размера на облекчението, разликата може да се пренася и да се приспадне от печалбите, реализирани през следващите 9 години. През тези години обаче печалбата трябва да е по-висока от данъчното облекчение за съответната година.

Внимание

През 2020 г. данъчното облекчение за самонаети лица е ограничено. Максималната тарифа за приспадане е 46%.

13. Дайте възнаграждение на партньора си, ако и той работи във фирмата

Ако партньорът Ви също работи във фирмата, проверете какви са данъчните възможности за даване на възнаграждение и на него.

1. Ако му плащате по-малко от 5000 евро, можете да се възползвате от данъчната отстъпка за допълнителен труд при условие, че отговаряте на критериите за брой отработени часове. Не можете да приспаднете реално платената сума на Вашия партньор. Партньорът Ви няма да плаща данък върху това възнаграждение. Условието обаче е партньорът Ви да е работил поне 525 часа във фирмата.

2. Ако му плащате повече от 5000 евро, можете да приспаднете това възнаграждение като разход във фирмата. В такъв случай обаче партньорът Ви ще трябва да внася данък и осигурителни вноски върху това възнаграждение.

Съвет

Ако имате много голяма печалба, е изгодно да управлявате фирмата заедно (дружество „мъж-жена“). В такъв случай печалбата се поделя между Вас и партньора Ви, като по този начин и двамата попадате в по-ниска данъчна ставка и можете оптимално да се възползвате от отстъпките върху удръжките. Трябва да можете да обосновете начина, по който разпределяте печалбата си.

14. Отчислявайте резерви „за стари години“

Можете да намалите печалбата си, като отчислявате т.нар. „резерви за стари години“. Това е възможно само, ако сте изпълнили критериите за брой отработени часове.

Всяка година можете да отчислите 9,44% от печалбата за „резерви за стари дни“, но не повече от 9218 евро. По този начин отлагате облагането на тази част от печалбата и така имате данъчно облекчение в краткосрочен план.

Внимание

Не забравяйте: върху тази сума все пак трябва да платите данък, само че не сега, а на по-късен етап.

Съвети за ООД-та

15. Коригирайте „Корона“-резервите си

При определени условия имате възможност да приспаднете загуба от 2020 г., причинена от Корона вируса, от реализираната печалба през 2019 г. Това става чрез отчисляване на данъчни „Корона“-резерви. Сумата, която отчислявате за тези резерви, не може да е по-голяма от размера на печалбата Ви през 2019 г. Проверете дали отговаряте на условията.

Предимството за Вас е, че не трябва да чакате да подадете данъчната си декларация за корпоративния данък за 2020 г. и до окончателното установяване на данъците за 2019 г. Така по-бързо ще можете да приспаднете загубата си.

Внимание

Реализираната загуба трябва да е следствие от Корона вируса.

16. Купете си фирмен имот

През 2020 г. данъкът за прехвърляне на недвижим имот е само 6% и сега е моментът да закупите фирмен имот. Очакванията са от 1 януари 2021 г. тарифата да скочи на 8%

Внимание

Данъкът за прехвърляне не може да се приспада като фирмен разход. Трябва да го осчетоводите към покупната цена на имота и да го амортизирате заедно с него. Ако покупката на имота е обложена с ДДС, възможно е да сте освободени от този данък. Проверете дали Вашият случай е такъв.

17. Намалете печалбата си

За да се възползвате от ниската тарифа на корпоративния данък от 16,5%, трябва да намалите печалбата си за 2020 г. Един от начините за намаляване на печалбата е да направите разходи – например да направите скъп ремонт през декември, вместо да го оставяте за януари следващата година.

18. Използвайте „иновативното поле„

Ако се занимавате с иновативни проучвания, можете да декларирате цялата печалба, която сте реализирали с иновативни дейности, в „иновативното поле“. Печалбата от тези дейности се облага със 7% корпоративен данък.

Съвет

Опитайте се да увеличите иновативните дейности тази година, за да можете да се възползвате от тарифата от 7%, защото през 2021 г. тази тарифа се увеличава на 9%.

Внимание

Ако реализирате загуба от иновативните дейности, те се приспадат по нормалната тарифа на корпоративния данък. Загубите не влизат в „иновативното поле“.

19. Дилемата фискална единица или не?

Учредяването на фискална единица за целите на корпоративното подоходно облагане от няколко дружества има определени предимства, като например подаване на обща декларация за корпоративен данък, неутрализиране на търговските сделки помежду им, постепенното преструктуриране за данъчни цели и директното уреждане на взаимните печалби и загуби помежду си. Проверете дали отговаряте на условията за формиране на фискална единица.

Съвет

Ако Ви е изгодно да учредите фискална единица и желаете да станете част от такава през 2021 г., трябва да подадете заявление за това преди 1 април 2021 г.

Внимание

Печалбите на дружествата от данъчната единица се събират заедно. В този смисъл имайте предвид, че ако реализирате повече от 200 000 евро печалба в рамките на финансовата единица, можете да се възползвате от 15%-ната ставка за влизане само веднъж. Общите печалби над 200 000 евро се облагат с 25% данък.

Съвети за управителите и мажоритарни собственици

20. Намалете обичайното си възнаграждение

Размерът на обичайното Ви възнаграждение трябва да е поне най-високата сума от следните суми:

  • 75% от възнаграждението от най-близкото възнаграждение по трудово правоотношение
  • възнаграждението на най-добре заплатения служител на дружеството или най-добре заплатения служител от свързано дружество на работодателя
  • поне 46000 евро

Съвет

Ако в следствие на кризата с Корона вируса имате спад в оборота, можете да намалите обичайното си възнаграждение за 2020 г. За целта трябва да отговаряте на следните условия:

  • задълженията по сметката на собственика или дивидентът не могат да се увеличават като следствие от намаленото обичайно възнаграждение
  • ако притежателят на значителен размер от дружествените дялове/акции получава по-високо възнаграждение, ще важи по-високото възнаграждение
  • ако оборотът Ви от 2019 или 2020 г. е бил повлиян от извънредни обстоятелства, като учредяване, стачка, сливане, разделяне или други извънредни обстоятелства, можете да приложите долупосочената формула без това повлияване.

Данъчната служба дава следната формула за намаляване на размера на обичайното трудово възнаграждение:

Обичайно възнаграждение за 2020 г. = A x B/C

A = обичайното възнаграждение за 2019 г.

B = оборот (без ДДС) за първите 4 календарни месеца от 2020 г.

C = оборот (без ДДС) за първите 4 календарни месеца от 2019 г.

Внимание

Можете да докажете, че обичайното възнаграждение трябва да бъде по-ниско от изчисленото съгласно горната формула.

21. Отчислявайте си дивидент

Ако планирате да си отчислите дивидент, направете това през 2020 г и се възползвайте от данъчна ставка от 26,25%. От 2021 г. тя става 26,9%.

Внимание

Отчисляването на дивидент през 2020 г. може да има последствия за евентуалната субсидия по линията „Временна мярка за запазване на заетостта“ (ВМЗЗ). Едно от условията за получаване на тази субсидия е през 2020 г. да не се отчислява дивидент или бонус на членовете на Управителния съвет и на управителите, както и да не се изкупуват собствени дялове.

22. Внимавайте, когато вземате заеми от името на Вашето ООД

Не подценявайте предложените законови разпоредби, според които в бъдеще е възможно да се сблъсквате с данъчна ставка в поле 2 по отношение на задължения над 500 000 евро. В тази връзка би било добре да прегледате задълженията на ООД-то си и да не позволявате те да се увеличават без нужда. Ако е необходимо, вижте какво можете да погасите. Проверете и дали е необходимо да вземате нови заеми за Вашето ООД.

23. Приспаднете загубите от значителен интерес

Ако доходите Ви от значителен интерес са отрицателни, можете да приспаднете тази загуба от положителния резултат от предходната година и евентуално от положителните доходи от значителен интерес за следващите 6 години.

Ако не можете да приспаднете загубите си от значителен интерес, защото вече нямате значителен интерес в дружеството, можете да поискате от Данъчната служба да преобразува загубата Ви от значителен интерес в данъчна отстъпка.

Съвети за работодатели/служители

24. Възползвайте се от временната мярка с увеличения размер на необлагаемите възнаграждения

Ако сте работодател и имате персонал, можете да им изплащате необлагаеми възнаграждения. Техният размер зависи от т.нар. „свободно пространство“. За да са необлагаеми, техният размер трябва да е в рамките на 1,7% от първите 400 000 евро от общия размер на трудовите възнаграждения на всички работници и служители. През 2020 г. „свободното пространство“ върху данъчното възнаграждение временно е увеличено от 1,7% на 3%. Ако разполагате с финансовите средства за това, тази мярка Ви дава възможност да изплатите допълнителен бонус на Вашия персонал в тези трудни времена. Поинтересувайте се как можете да се възползвате от тази мярка.

25. Продължавайте да изплащате фиксирани обезщетения

Какво да направите, ако изплащате на Вашия персонал фиксирани обезщетения от сорта на обезщетения за транспортни разходи или обезщетения за храна, но по време на кризата с Корона вируса персоналът Ви работи (почти) изцяло в къщи? В такъв случай не е необходимо да променяте това. До 31 декември 2020 г. включително можете да продължавате да спазвате същия принцип по отношение на тези обезщетения. Условието за това е това обезщетение да е било налично към 12 март 2020 г. Ако фиксираното обезщетение за (транспортни) разходи зависи от избора на служителя/работника (например при система със кафене), той трябва да е направил този избор най-късно на 12 март 2020 г.

26. Покривайте разходите за маски – няма да бъдете обложени с данък за това

Можете да компенсирате Вашия персонал за закупените от тях маски или Вие да им предоставите такива. Няма да бъдете облагани с данък за това. Това ще се счита за фирмен разход. Тези разходи ще се разглеждат като част от разходите за обществен транспорт, защото принципно персоналът Ви не може да ползва обществен транспорт без предпазна маска.

27. Подайте заявление за компенсация за разходите за персонала

Ако наемате възрастни хора на работа или пък хора с увреждания, може би имате право на компенсация. Ако отговаряте на условията, ще получите компенсация веднъж годишно.

Внимание

Към 1 януари 2021 г. имате право на такава компенсация за работник или служител, който попада в целевата група на трудовото споразумение, стига да е нает по него. Към момента максималната продължителност е три години.

28. Приключете си сметките за заплатите към края на годината

В края на годината трябва да приключите и сметките за заплатите. На какво трябва да обърнете внимание:

  • Правилно ли сте осчетоводили всички възнаграждения и обезщетения?
  • Разполагате ли с копие от документ за самоличност на всеки от работниците/служителите си?

Внимание

Покрай работата от къщи и спазването на разстояние от 1,5 метра може да не сте в състояние да спазите всички административни задължения за удръжките върху трудовите възнаграждения. Към момента Данъчната служба временно не предприема мерки срещу такива случаи. Трябва обаче да спазите тези административни задължения при първа възможност. При всички положения горното важи до 31 декември 2020 г.

За какви административни задължения става въпрос в конкретния случай? Данъчната служба дава следния пример: възможно е да не можете да установите самоличността на Вашия работник или служител въз основа на оригинален документ за самоличност. За такъв работник/служител принципно трябва да приложите „анонимната“ ставка от 52%. През този период не трябва да правите това, стига да установите самоличността на въпросния служител/работник веднага, щом обстоятелствата позволяват това.

29. Внимавайте с данъчното облагане на ползването на фирмения автомобил за лични нужди

Ако Вашият служител/работник ползва предоставения му фирмен автомобил за лични нужди за повече от 500 километра, той ще трябва да заплати данък върху това. Стандартният размер, върху който се начислява данък е 22%, но за нови изцяло електрически автомобили той е 8% за 2020 г. Наложен е и таван. Ниската ставка важи за автомобили с каталожна цена от 45 000 евро. Над тази сума се прилага ставката от 22%

Внимание

Ако Вашият служител/работник не ползва предоставения му фирмен автомобил за лични нужди за повече от 500 километра през съответната календарна година, не е необходимо да добавяте облагаема сума към неговото възнаграждение. Той обаче трябва да докаже това, като за целта си води отчетност за пътуванията.

30. Подавайте навреме декларацията за данъците върху възнагражденията

Ако изпитвате финансови затруднения, е препоръчително да подадете навреме декларацията за данъците върху възнагражденията. Точно сега, по време на кризата с Корона вируса. Точно защото Изпълнителният институт на трудещите се има нужда от данните по тези декларации, за да определи размера на субсидия по линията „Временна мярка за запазване на заетостта“ (ВМЗЗ). Тази мярка има за цел да компенсира разходите за персонала при работодатели с намален оборот. По-бързото подаване на тази декларация означава по-бързо изплащане на тези обезщетения.

Съвет

При всички положения трябва да подадете тази декларация. По отношение на самото плащане на данъка върху възнагражденията, можете да поискате отсрочване на плащането.

Внимание

Ако бъдете одобрени за субсидия по линията „Временна мярка за запазване на заетостта“, не забравяйте, че тази субсидия е облагаем приход.

Съвети по отношение на ДДС

31. Прилагайте правилната ДДС-ставка

Проверете дали начислявате коректната ДДС-ставка на Вашите клиенти. Стандартната ставка е 21%. За определени стоки или услуги е в сила по-ниска ставка в размер на 9%, 0% или освобождаване от начисляване на ДДС. Проверете коя ставка трябва да начислявате.

Внимание

Имате право да приспаднете размера на ДДС от фирмените разходи. Но ДДС-то върху разходите за освободени стоки и услуги не може да се приспада.

32. Не забравяйте особеностите по последната ДДС декларация за годината

В последната декларация за годината трябва да предвидите определени особености за края на годината – така например трябва да върнете част от ДДС-то, което сте приспаднали като данъчен кредит при покупка на стоки или услуги, които частично се използват и за лични нужди. Типичен пример за това е фирмения автомобил. Трябва да върнете приспаднатото ДДС върху личната му употреба. Опитайте се да си направите добре сметката за това.

33. Поискайте възстановяване на ДДС

Ако имате неплатена (част от) фактура от клиент и е видно, че той няма как да я плати, поискайте от ДДС администрацията да Възстанови ДДС-то върху несъбираемото вземане.

Внимание

Имате право на възстановяване на ДДС и ако в последствие сте намалили цената или изцяло сте опростили тази сума, или пък ако договорът за доставка на стоките или предоставяне на услугите е бил прекратен. Размерът на подлежащото за възстановяване ДДС върху несъбираеми вземания, намаляване на цената, пълно опрощаване или прекратяване на договора, трябва да се включи в декларацията за периода, през който е настъпило това събитие.

34. Смяна на предмета на дейност

Ако сте сменили предмета си на дейност или планирате да извършвате допълнителни дейности, не пропускайте да проверите какви последствия могат да имат последните изменения по ЗДДС върху Вашата дейност. Възможно е да не е необходимо да подавате ДДС-декларация, ако например Вашата дейност е освободена от ДДС. Ако пък промените тази дейност или добавите друга, напълно е възможно това да Ви задължава да подавате ДДС-декларация.

35. Уведомете възможно най-бързо ДДС администрацията за прекратена фискална единица

Ако вече не отговаряте на условията за фискална единица по отношение на ДДС, въпросната фискална единица продължава да носи солидарна отговорност за всички ДДС-задължения на всички дружества, докато не бъде прекратена.

Съвет

Фискалната единица не може да бъде прекратена със задна дата, затова е важно да уведомите възможно най-бързо Данъчната служба в писмен вид за нейното прекратяване.

Внимание

Дори и ако бъде прекратена част от фискалната единица, трябва да подадете уведомление.

Съвети за всички данъчнозадължени лица

36. Запишете се на курс или обучение

Ако планирате да се запишете на курс или обучение за бъдеща или настояща професия, можете да приспаднете разходите в данъчната си декларация за 2020 г. По всяка вероятност това няма да е възможно през 2021 г., затова е разумно тези разходи да бъдат направени през 2020 г.

37. Намалете имуществото, което декларирате в поле 3

Ако имате голямо имущество в поле 3, върху което се начислява много висок твърд данък, можете да намалите данъчната тежест върху него, като направите дарение или пък направите скъпа покупка през тази година (при условие, че и без това сте планирали да я направите).

38. Изчакайте с покупката на жилище

Ако планирате да си купите жилище и сте на възраст между 18 и 35 години, препоръчително е да изчакате с покупката до 2021 г. Идната година купувачите между 18 и 35 години няма да дължат данък върху прехвърлянето на имота, а това прави покупката доста по-евтина.

39. Приспаднете определени разходи за медицински грижи

Можете да приспаднете разходите за определени медицински услуги, стига те да не прехвърлят определен таван. Този таван зависи от общите доходи. В този раздел спадат разходи за медицински и хирургични услуги, предписани лекарства, помощни средства (с изключение на очила и контактни лещи), допълнителна семейна помощ и допълнителни разходи за диети по медицинско предписание.

Внимание

Разходите за инвалидни скутери, инвалидни колички или домашни модификации не могат да се приспадат за данъчни цели.

40. Следващата година ще можете да спестявате повече без облагане с данъци

Следващата година ще можете да спестявате повече пари без облагане с данъци. От 2021 г. необлагаемото имущество в поле 3 се покачва от 50 000 евро на 100 000 евро за лица, които имат данъчен партньор.

41. Плащайте по-рано лихвите по ипотеката си

Тъй като размерът на лихвите по ипотеките, който можете да приспадате за данъчни цели, намалява всяка година, е разумно да плащате лихва по-рано. Така ще можете да приспаднете повече лихви за данъчни цели, тъй като тази година можете да приспадате 46%. През 2021 г. този процент пада с 3% до 43%.

42. Данъчните последствия от мораториума върху ипотечните заеми

Ако поради кризата с Корона вируса не сте в състояние да погасявате ипотечния си заем, можете да поискате от Вашия кредитодател (банката) временно да преустанови събирането на вноските по заема. През този период няма да плащате (или ще плащате много малко) лихва и главница върху ипотечния заем за личното Ви жилище. Можете да договаряте с кредитодателя си мораториум върху заема до 31 декември 2020 г. включително.

В повечето случаи няма да имате право да приспаднете неплатените от Вас лихви през 2020 г. Ще можете обаче да ги приспаднете в годината, през която ще ги платите. Най-вероятно това ще е през 2021 г.

Внимание

Ако сте получили временно възстановяване за лихвите и разходите за личното Ви жилище, евентуален мораториум върху ипотечния заем ще окаже влияние върху временния налог за 2020 г. Променете временния си налог, за да не се наложи да връщате пари за 2020 г. При временното възстановяване не се взема предвид евентуалното временно преустановяване на плащания на лихвите.

Ако нямате право да приспадате лихви, облагаемите доходи са по-високи. Ако през 2020 г. получавате надбавки, по-високите доходи ще доведат до по-нисък размер на надбавките. Променете размера на надбавките, за да не се наложи през 2021 г. да връщате пари за 2020 г.

Постоянен линк към тази тема: https://www.bgstart.nl/bg/?p=1986