Счетоводни Услуги
 
Как и откъде да получим фирмен заем или финансиране

Как и откъде да получим фирмен заем или финансиране

Ако фирмата Ви се нуждае от пари, има различни начини да получите финансиране. Можете да поискате фирмен заем от банка. Не са за подценяване и другите възможности за фирмено финансиране, както и субсидиите и държавните мерки. В тази статия ще разясним какви са възможностите за фирмено финансиране.

Различни видове фирмено финансиране

Можете да уредите финансиране на фирмата си чрез банка. Но има и други алтернативни форми на финансиране. В определени случаи можете да бъдете одобрен за субсидии и други държавни мерки на финансиране.

Как работи финансирането?

Често финансирането е под формата на заем. Получавате определена сума, която трябва да върнете в определен срок заедно с начислените върху нея лихви. В определени случаи финансирането е под формата на дарение. В повечето случаи то е обвързано с конкретни условия, затова никога не ги подценявайте. Можете да използвате комбинация от различни форми на финансиране. Това се нарича финансов микс.

Винаги изхождайте от Вашата ситуация

Когато се стигне до необходимостта от пари, е добре първо да прецените в каква ситуация се намирате и да си прецените добре плановете. Само така ще увеличите шансовете си за получаване на финансирането.

Заем от банка

Най-често срещаната форма на финансиране е банков заем. Банките предоставят на повечето предприемачи банков овърдрафт в размер от 1000 до 5000 евро. Ако искате по-голям заем, трябва да сте в състояние да покажете, че имате възможност да върнете заетата сума. Видовете банкови заеми са:

Банков заем

В този случай банката предоставя заем, който изплащате за определен период от време. Върху заема се начислява и лихва, която плащате заедно с вноските по главницата.

Банкова гаранция

Банковата гаранция дава увереност на Вашите бизнес партньори и доставчици, че ще погасите задълженията си спрямо тях. В този случай банката се явява гарант и като такъв плаща на Вашия контрагент дължимата от Вас сума, ако Вие не платите задълженията си.

Фирмен ипотечен заем

Фирменият ипотечен заем е фирмен заем, който се предоставя за покупка или преустройство на фирмен имот. В повечето случаи фирмените ипотечни заеми се сключват за срок от 10 до 25 години. Той се изплаща на месечни вноски, които включват погасяване на главница и лихва.

Застраховане на вземания

Застраховането на вземания Ви дава гаранция, че ще получите парите си, дори и клиентът Ви да не може да Ви плати поради несъстоятелност. Ако се стигне дотам, застрахователната компания ще Ви изплати дължимите от клиента суми.

Лизинг

При лизинга банката или лизинговата компания финансират покупката на съответния фирмен актив. При финансовия лизинг се сключва договор за фирмен заем, като погасявате финансирането на вноски. Активът е Ваша собственост и свързаните с него рискове са за Ваша сметка. При оперативния лизинг собственик на актива е лизинговото дружество. Тази форма на лизинг може да се сравни с наем.

Финансиране от собствената Ви фирма

Преди да се обърнете към външни източници на финансиране, би било добре да видите какви са възможностите за финансиране вътре във фирмата Ви. Какви са възможностите в този аспект: оптимизиране на фирменото управление и по-добър контрол над клиентите, кредиторите и стоковите запаси.

Други форми на фирмено финансиране

Банките далеч не са единствения източник на финансиране, има и други алтернативи, като например:

Заем от роднини и приятели

Заем от роднини и приятели може да е решение на ситуацията. Ако стигнете до такова решение, уверете се, че условията са ясни и за двете страни и сключете писмен договор. По този начин ще избегнете евентуални спорове и скандали за пари.

„Business Angels“

Business Angels са частни инвеститори или предприемачи, които финансират обещаващи бизнеси. Такъв вид инвестиране в повечето случаи е инвестиране в дялове или акции, понякога обаче е и под формата на фирмен заем. Обикновено размерът на финансирането варира от 50 000 до 750 000 евро.

Фонд „Seed Business Angels“

Фондът Seed-fonds е специален фонд на Business Angels, който се фокусира върху финансирането на иновативни стартиращи бизнеси. Кандидатстването за това финансиране става при самия фонд. Това може от около 200 000 евро и почти винаги е обвързано с процент от дяловете или акциите. Средният размер на инвестицията от фонда „Seed Business Angels“ е между 1 и 3 милиона евро.

Заем за малки и средни предприятия

Това е фирмен заем, който се предоставя на стартиращи и действащи малки и средни предприятия. Размерът му варира от 50 000 до 250 000 евро.

Краудфъндинг за фирми

Т.нар. “краудфъндинг” е алтернативен начин на финансиране, при който средствата се набират от по-широк кръг от физически и юридически лица. В повечето случаи това става на онлайн платформа – интернет сайт, на който представяте идеята си и чрез него набирате средства. Този начин на финансиране е приложим както за нови, така и за съществуващи бизнеси.

Факторинг и финансиране на клиента

При факторинг и финансиране на клиентите банката или факторинговото дружество плаща по-голямата част от Вашите фактури. Така не се налага да чакате плащане от клиента. След това банката или дружеството си получава парите от клиента.

Обратен факторинг

При обратния факторинг Вие получавате гаранция за плащане от клиента за одобрените от него фактури. Тъй като вече е налице сигурност за плащане от страна на клиента, факторинговото дружество може да Ви плати сумата по фактурата. По този начин получавате парите си в рамките на 5 – 10 дни.

Онлайн заем чрез “Fintech”

Fintech” използва онлайн технологиите, за да улесни процедурата. Това позволява бързо развитие на целия процес – от заявяване, през одобрение и изплащане на заема. Примери за такъв тип финансиране са онлайн заем, онлайн работен капитал, платформи за намиране на финансиране, авансов заем от банкомат и авансов заем за онлайн магазин.

Частни фондове

Частните фондове предоставят заеми на малки и средни предприятия. В случай на несъстоятелност с предимство са другите кредитори. За да получите такова финансиране, трябва да генерирате печалба и да разполагате с достатъчно парични потоци, както и да нямате възможност да получите заем от банка. Размерът на този тип финансиране варира между 250 000 и 10 милиона евро и е предназначен за растеж, иновации, придобиване на друга фирма или рефинансиране.

Стокови борси

Стоковите борси са средство за набиране на капитал, предназначена главно за по-големите компании. Там се търгува с ценни книжа като акции и облигации. Не можете току така да отидете на борсата – този процес е обвързан със строги условия.

NPEX (борса за малки и средни предприятия)

NPEX” е (стокова) борса за малки и средни предприемачи. Тя е предназначена основно за фирми, които търсят капитал от 1 до 10 милиона евро. Тези пари се генерират, като се емитират дялове/акции или облигации, които се закупуват от инвеститорите.

Верижно финансиране

При верижното финансиране междинните доставчици получават гаранция за плащане от своя клиент. Това е форма на бизнес финансиране от производител до клиент и всички междинни звена между тях. Доставчикът Ви е сигурен, че Вашият клиент ще ви плати, което му дава и повече сигурност.

Кредитен съюз

Кредитният съюз е кооперация с нестопанска цел, чиято цел е предоставяне на фирмени заеми от предприемачи за предприемачи. Членовете на този съюз са собственици на предприятия. Те сами определят политиката, избират управлението и са съсобственици в този съюз.

Микрокредит

Микрокредитът е приложим както за стартиращи, така и за действащи фирми. Той представлява фирмен заем с размер до 50 000 евро. Микрокредитът се нарича още и микрофинансиране. Заедно с този заем можете да получите и обучение.

Компании за регионално развитие

Компаниите за регионално развитие предоставят капитал на предприемачи. Самите те също могат да имат дялово участие във финансираните от тях фирми. Този тип финансиране разполага с отделен бюджет за отделните провинции. Проверете какви са възможностите за Вашата провинция.

Фондове за рисков капитал

Фондът за рисков капитал представлява инвестиционен фонд, който инвестира в иновативни и/или бързо развиващи се бизнеси. В повечето случаи този вид финансиране е подходящ за определен бранш или сектор. За такова финансиране трябва да се обърнете към Фондовете за рисков капитал. Размерът му започва от 200 000 евро и почти винаги е обвързан с процент на участие в капитала на дружеството.

Финансиране на базата на доходите

При този тип финансиране вместо дялово участие, инвеститорът изисква в замяна процент от бъдещата Ви печалба. В повечето случаи този процент е от порядъка на 2 до 5%. Договорът за инвестицията остава в сила, докато се достигне договорената сума, а тя обикновено е два до три пъти повече от заетата сума. В този случай инвестицията се възвръща по-бързо с сравнение с „традиционния“ рисков капитал. Предимството за Вас е, че не трябва да давате собственост от фирмата Ви на инвеститора. Освен това, ако оборотът Ви е по-нисък, задължението за погасяване също намалява. Този тип финансиране е подходящ за стартиращи бизнеси, които вече са преминали през началната фаза на своето развитие.

Как стоят нещата с чуждестранните инвеститори Ако решите да привличате средства от чуждестранен инвеститор, трябва винаги да уведомите банката за това. Това се прави с цел предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Ако например определена фирма промени структурата си в резултат на нов чуждестранен инвеститор, банката трябва да бъде уведомена за това предварително. В последствие чрез Customer Due Diligence (CDD) банката може да ви уведоми от какви данни има нужда. Самият предприемач може сам да събере по-голямата част от тези данни. Другата част трябва да се изисква от въпросния чуждестранен инвеститор. Това се прави с цел улесняване на процедурата.

Субсидии и държавни средства

Субсидията и другите държавни мерки също са полезен инструмент за финансиране. За да ги получите обаче, трябва да отговаряте на определени условия. Шансът Ви за успех ще се увеличи, ако планът Ви съответства на важните за държавата елементи. Например: ако искате да представите на пазара иновативна идея, искате да правите международен бизнес или наемате персонал с увреждания.

Европейски субсидии

ЕС предоставя европейски субсидии по проекти и на организации, които закрилят интересите на ЕС или допринасят за изпълнението на определена програма в рамките на политиката на ЕС. Годишният бюджет на ЕС за държавите-членки надвишава 300 милиона евро.

Източник: https://ondernemersplein.kvk.nl/zakelijke-lening-of-financiering-aanvragen/