Счетоводни Услуги
 
За фондациите в Нидерландия

За фондациите в Нидерландия

Общественополезни организации

Общественополезните организации (съкратено ANBI) могат да ползват определени данъчни преференции върху получените от тях наследства и дарения. Организации, които искат да се регистрират като общественополезни трябва да получат статут за такива от Данъчната служба, като за целта трябва да подадат молба за кандидатстване. Държавата, областите, общините и водоразпределителните дружества при всички положения са общественополезни организации. За тези организации не е необходимо одобрението на Данъчната служба.

Търсене на общественополезни организации и такива в сферата на културата

Искате да знаете дали определена организация е призната от Данъчната служба за общественополезна организация? За целта можете да използвате програмата за търсене.

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

Ако в колоната с предмета на дейност на организацията е посочено „Култура“, значи тази организация има статут на общественополезна организация в сферата на културата.

Какво е ANBI (algemeen nut beogende instelling)?

ANBI е общественополезна организация. Определена организация може да бъде общественополезна само тогава, когато поне 90% от дейността й е общественополезна. Обикновено спортните асоциации, сдруженията на персонала и клубове за хоби не са общественополезни организации. Те могат евентуално да се считат за организации със социално значение (sociaal belang behartigende instellingen (SBBI)).

Какви данъчни облекчения са предвидени за общественополезните организации?

Общественополезните организации могат да се възползват от следните данъчни облекчения:

 • Те не плащат данък върху наследствата или данък върху даренията за наследства и дарения, които организацията използва за обществени интереси.
 • Ако такава организация прави дарения, които са в полза на обществения интерес, на получателя на дарението не се начислява данък върху даренията.
 • Общественополезните организации имат право на възстановяване на данъка върху електроенергията (teruggaaf van energiebelasting).
 • При определени условия трудът, положен от доброволци (Vrijwilligers), които работят за общественополезна организация се счита за дарение (gift) за организацията.
 • Лицата, които правят дарения на общественополезна организация имат право да приспаднат тези дарения (giften) от дължимият от тях данък общ доход или корпоративен данък.
 • За лицата, които правят дарения на общественополезни организации в сферата на културата (culturele ANBI’s)

На какви условия трябва да отговаря една общественополезна организация?

За да се признае една организация за общественополезна, тя трябва да отговаря на определени условия.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/aan_welke_voorwaarden_moet_een_anbi_voldoen/aan_welke_voorwaarden_moet_een_anbi_voldoen

За да се признае една организация за общественополезна, тя трябва да отговаря на следните условия:

 • Поне 90% от дейността й трябва да е общественополезна. Това се нарича „90%-во изискване“ (90%-eis).
 • Всички дейности на организацията трябва да са с нестопанска цел (geen winstoogmerk)
 • Организацията и лицата, които са пряко обвързани с нея изпълняват изискванията за интегриране (integriteitseisen).
 • Управителите и тези, които определят политиката на организацията нямат право да разполагат с нейното имущество като със свое. В този случай трябва да става дума за разделно имущество (gescheiden vermogen).
 • Една общественополезна организация не може да разполага с повече активи, отколкото тези, необходими за нормалната й работа. Затова собствения капитал трябва да бъде ограничен (eigen vermogen beperkt).
 • Възнаграждението на управителите (beloning voor bestuurders) се ограничава до компенсации за направените от тях разходи или минимално възнаграждение за участието им в събрания.
 • Всяка общественополезна организация трябва да има актуален план на управление (actueel beleidsplan).
 • В общественополезната организация трябва да има връзка между разходите и направените покупки (redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen).
 • Средствата, които остават след прекратяване (opheffing) на общественополезната организация се дават за подобна цел.
 • Общественополезните организации имат определени административни задължения (administratieve verplichtingen).

Какви задължения има една общественополезна организация?

Една общественополезна организация трябва да:

 • Отговаря на условията (voorwaarden)
 • Предостави достъп на Данъчната служба до деловодството си (administratie), ако последната поиска това.
 • Уведоми регионалната данъчна кантора (belastingkantoor) за евентуални промени в адреса си.
 • Уведоми Данъчна служба за евентуални промени, които биха могли да окажат влияние върху статута й на общественополезна организация. Такива промени могат да бъдат:
  • не изпълняване (невъзможност за изпълняване) на целите на организацията
  • промяна в целите на организацията
  • промяна в управленческата структура, в следствие от което организацията вече не е независима от дарители (beschikkingsmachtscriterium)
  • изменения в трудовите възнаграждения и/или възнагражденията за участие в събрания
  • прекратяване, ликвидация или заличаване на организацията в следствие от сливане
  • използване на положителното салдо след ликвидацията на дружеството за цели, различни от заложените в изискванията за общественополезните организации

Ако една общественополезна организация не изпълнява своите задължения, това означава, че тя вече няма да се счита за общественополезна. Възможно е дори статута на тази общественополезна организация да бъде отнет със задна дата (terugwerkende kracht). Това може да има последствия върху дължимите от организацията данъци.

Кога една общественополезна организация дължи данък върху даренията и данък върху наследствата?

Общественополезните организации дължат данък върху даренията и данък върху наследствата в следните случаи:

 • Общественополезна организация извършва плащане, чиито общественополезен характер е по-малко от 90%. Общественополезната организация трябва да подаде декларация за това в Данъчната служба.
 • Общественополезна организация получава наследство или дарение, което е свързано с изпълнението на определена задача. Поради тази причина наследството или дарението изгубват общественополезния си характер. В случай на такова наследство или дарение трябва да подадете декларация в Данъчната служба.

Със задна дата?

Изходната точка на разпоредбата за общественополезните организации е, че една организация трябва да бъде призната за общественополезна и едва след това може да се възползва от данъчните облекчения (belastingvoordelen) за общественополезни организации.

Признаване на общественополезна организация със задна дата

Има случаи, когато Данъчната служба може да признае определена организация за общественополезна със задна дата.

Това е възможно в следните ситуации:

 • Организацията е съществувала към 1 януари на календарната година, в която е подадена молбата за признаването й като общественополезна и от тази дата организацията е отговаряла на условията за общественополезна организация. В такъв случай организацията може да бъде призната със задна дата от 1 януари на въпросната календарна година.
 • Организацията подава молба за признаването й като общественополезна организация в рамките на една година, считано от датата на учредяване, като от тази дата организацията е отговаряла на условията за общественополезна организация. В такъв случай организацията може да бъде призната със задна дата, считано от датата на учредяването й.
 • Организацията е учредена по силата на последна воля (според съдържанието на завещанието).

Внимание! Определено лице е направило дарение (gift) и получаващата организация не е със статут на общественополезна в момента на получаването му, но е призната като общественополезна със задна дата? В такъв случай лицето, направило дарението може да приспадне стойността му за данъчни цели.

Прекратяване на статута на общественополезна организация със задна дата

Възможно е в определен момент организацията със статут на общественополезна вече да не отговаря на условията за такава. Организацията сама трябва да уведоми Данъчната служба за това. В такъв случай Данъчната служба прекратява статута на общественополезна организация. Ако определена организация не уведоми Данъчната служба, че вече не отговаря на условията за такава и Данъчната служба установи това на по-късен етап, общественополезният статут се прекратява със задна дата.

Внимание! Определено лице е направило дарение (gift) и в последствие се окаже, че получаващата организация не е със статут на общественополезна в момента на получаването му? Ако дарителят не е могъл да знае това, той все пак може да приспадне стойността на дарението за данъчни цели.

Искате да знаете дали определена организация е призната от Данъчната служба за общественополезна организация? За целта можете да използвате програмата за търсене (programma ANBI opzoeken).

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/anbi-status-controleren

Групови организации

Възможно е няколко организации заедно да получат статут на общественополезни. В такъв случай те получават т.нар. „групово разпореждане“. Това е възможно само при определена категория организации или за група от взаимно свързани организации. Такива например са организациите, които са част от Сдружението на обществените библиотеки. При подаване на молба за групово разпореждане трябва да се посочи кои организации влизат в съответната група.

Неотговаряне на условията за издаване на „групово разпореждане“

В разпореждането ще бъдат включени само организациите, които отговарят на условията от разпоредбата за общественополезните организации.

Възможно е някоя от организациите в групата в определен момент да не отговаря на тези условия. Този факт няма последствия за останалите организации в групата. Организацията, която не отговаря на условията, губи статута си на общественополезна, но останалите организации в групата запазват статуса си.

Внимание! При подаване на молба за издаване на „групово разпореждане“, въпросите в него са в сила за всяка от организациите в групата. С други думи, думата „организация“ в този случай трябва да се чете като „организация(и)“

Общественополезни организации в сферата на културата

Ако определена общественополезна организация развива дейност в сферата на културата, същата може да получи статут на общественополезна организация в сферата на културата. За да бъде призната за общественополезна в сферата на културата, най-малко 90% от дейността й трябва да е свързана с култура. Лицата, които даряват на общественополезни организации в сферата на културата имат допълнително данъчно облекчение, тъй като имат право на допълнително приспадане на това дарение за данъчни цели.

Примери за общественополезни организации в сферата на културата

Културни организации са тези, чиито предмет на дейност е в сферата на изобразителното изкуство, архитектурата, културното наследство (музеи, архиви, археология, опазване на паметници на културата), танци, филми, литература, (поп) музика, мюзикъл, театър или дизайн. В това число попадат например театрални трупи, опери, библиотеки, филмови къщи, (поп) сцени, литературни, поп и филмови фестивали, архитектурни центрове.

Какви са данъчните облекчения за лица, които правят дарения на общественополезни организации в сферата на културата

За дарители на общественополезни организации в сферата на културата е в сила допълнително данъчно облекчение (giftenaftrek). Физическите лица имат право да приспаднат 1,25 пъти сумата на дарението за данъчни цели. Юридическите лица, които плащат корпоративен данък могат да приспаднат 1,5 пъти сумата на дарението чрез данъчната си декларация за корпоративен данък.

Как една общественополезна организация може да получи статут на общественополезна организация в сферата на културата?

Данъчната служба е направила оценка на всички съществуващи общественополезни организации и е преценила кои от тях могат да имат статут на културни организации.

Как можете да проверите дали определена общественополезна организация има статут на културна организация?

С програмата за търсене можете да проверите дали Вашата организация има статут на общественополезна организация в сферата на културата. Ако в колоната с предмета на дейност на организацията е посочено „Култура“, значи тази организация има статута на общественополезна организация в сферата на културата.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/anbi-status-controleren

Вашата общественополезна организация няма статут на културна организация

Вашата общественополезна организация е културна организация, но не е получила статут на такава от Данъчната служба? Можете да подадете молба за получаване на такъв статут. За целта изпратете писмо до отдел „Общественополезни организации“ (ANBI-team). В срок от 8 седмици ще получите писмо с решението на Данъчната служба.

Как да подадете молба за статут на общественополезна организация?

Искате да получите от Данъчната служба статут на общественополезна организация? В такъв случай попълнете формуляра „Молба за издаване на разпореждане за общественополезна организация“ и го изпратете на Данъчната служба. Формулярът можете да свалите от страницата на данъчната служба.

Молба за издаване на статут на общественополезна организация в сферата на културата

Искате да получите от Данъчната служба не само статут на общественополезна организация, но и статут на общественополезна организация в сферата на културата (culturele ANBI)? За целта трябва да подадете отделна молба. Изпратете тази молба заедно с формуляра „Молба за (групово) разпореждане за общественополезна организация“.

Внимание! Ако Данъчната служба поиска от Вашата организация да придобие статут на общественополезна организация, ще имате нужда и от данъчен номер и информационен номер за сътрудничество между юридическите лица (RSIN). Ще получите Вашият RSIN веднага щом се впишете в Търговската камара (Kamer van Koophandel).

Молба от чуждестранна организация

Възможно е определена общественополезна организация да е със седалище в друга държава-членка на Европейския съюз, в Аруба, Кюрасао, Синт Мартен, Бонер, Синт Еустациус и Саба (островите BES) или друга държава. Чуждестранна организация, която иска да получи статут на общественополезна подава писмена молба в Данъчна служба. В този случай не Ви е необходим данъчен номер.

Изпратихте молбата си. Сега какво?

В срок от 8 седмици, считано от датата на изпращане на молбата, ще получите от Данъчната служба писмо с решението (разпореждане). В него може да е посочено следното:

Вашата организация получава статут на общественополезна

Ако Вашата организация получи от Данъчната служба статут на общественополезна, самата организация и дарителите ще могат да се възползват от данъчните облекчения (belastingvoordelen). Данъчната служба ще извършва проверки на Вашата организация, за да се увери, че тя отговаря на условията за общественополезна организация.

Вашата организация не получава статут на общественополезна

Ако Данъчната служба отхвърли молбата Ви, тя ще посочи и причините за това.

 • Ще имате възможността да направите необходимите промени, за да отговаряте на съответните условия, след което можете да подадете нова молба.
 • Ако не сте съгласни с причините за отказа, можете да подадете жалба (bezwaar).

Отдел „Общественополезни организации“

Молбите за издаване на статут на общественополезни организации се разглеждат от отдел „Общественополезни организации“ към Данъчната служба. Наред с това този отдел извършва контрол над общественополезните организации и налага данък върху даренията на организациите, които не отговарят на условията за освобождаване от данък.

Получаване на формуляр

Формулярът за подаване на молба за издаване на статут на общественополезна организация/организации може да бъде свален дигитално или да бъде поискан от отдел „Обществени организации“.

Повече информация

За повече информация можете да се обадите на БГ Старт.

Организации със социално значение (Sociaal belang behartigende instellingen)

Вашата организация е организация със социално значение (SBBI)? В такъв случай тя може да се възползва от данъчни облекчения. По конкретно, Вашата организация няма да плаща данък върху даренията и данък върху наследството на дарения и наследства, получени от нея.

Фондации в подкрепа на организации със социално значение (SBBI)

Фондациите в подкрепа на SBBI се учредяват специално с цел събиране на парични средства за финансирането на юбилея на определена организация със социално значение (SBBI) в сферата на спорта и музиката. За да се счита за фондация в подкрепа на организация със социално значение, същата трябва да отговаря на съответните условия и да е регистрирана в Данъчната служба. Максималният срок, за който една фондация може да бъде считана за фондация в подкрепа на организации със социално значение е 1 календарна година. Искате да учредите фондация в подкрепа на организации със социално значение? В указанията за учредяване на фондация в подкрепа на организации със социално значение (Stappenplan oprichting steunstichting SBBI) можете да намерите подробна информация в тази връзка.

Данъчни облекчения за дарители на фондации в подкрепа на организации със социално значение

Дарителите на фондации в подкрепа на SBBI имат право на данъчно облекчение (giftenaftrek). Еднократните дарения на фондации в подкрепа на SBBI могат да бъдат приспадани от данъка общ доход или корпоративния данък. По този начин се стимулират даренията на фондации в подкрепа на SBBI