Счетоводни Услуги
 
Общински помощи за хора с ниски доходи

Общински помощи за хора с ниски доходи

Социални помощи от Вашата община

Общината изпълнява т.нар. Закон за участието. Общината е тази, която определя дали имате право на социални помощи. Размерът на тези помощи зависи от състава на Вашето домакинство. Ако имате други доходи, от тях се приспада и размерът на социалните помощи. Условията за отпускане на социални помощи се определят на местно ниво. Ако е необходимо, общината може и да допълни Вашите доходи до нивото на социалния минимум.

Извънредни помощи

Тази мярка има за цел да покрие извънредни наложителни разходи, които не се покриват от друга мярка. Такива могат да бъдат например разходите във връзка с определено заболяване, преместване, развод.

Ако Ви се наложи да се справяте с неочаквано високи разходи и не сте в състояние да ги покривате с Вашите обезщетения или заплата, можете да кандидатствате за отпускане на извънредни помощи. С тези помощи общината ще покрие разходите Ви за например бебешко легълце, допълнителните разходи за храна или попечителство. От размера на Вашите доходи и от притежаваните от Вас активи зависи дали имате право на тези извънредни помощи или не.

Трябва да докажете разходите

За да получите извънредни помощи, трябва реално да сте направили съответните разходи или да сте сигурни, че ще ги направите. Някои общини не изплащат обезщетения за вече направени разходи, затова е добре първо да попитате в общината дали отговаряте на условията за получаване на извънредни помощи и едва тогава да закупите съответната стока.

Нямате право да кандидатствате за обезщетение за същите разходи по друга мярка или застраховка, като например (допълнителна) здравна застраховка или обезщетения по Закона за обществени помощи. Трябва да докажете направените разходи с документ за покупка или плащане.

Свържете се с Вашата община, за да кандидатствате за отпускане на извънредни помощи.

Индивидуални надбавки в зависимост от доходите

Ако сте на възраст между 21 и пенсионна възраст и разчитате само на минимални доходи без изгледи тази ситуация да се промени в близко бъдеще, можете да кандидатствате за отпускане на индивидуални надбавки в зависимост от размера на Вашите доходи. Тези надбавки се отпускат на годишна база. На тях имат право и хората, които работят, но са с ниски доходи. Общината определя прага на доходите, под който имате право на тази надбавка, нейният размер и срока за получаването й (т.нар. референтен период, който в повечето случаи е 3 или 5 години). Общината прави индивидуална преценка за всяка домакинство, за да определи дали то има право на тази надбавка.

Училищни разходи

Общината може да отпусне помощи за косвените разходи за деца, като например за училищен лагер, училищна чанта, велосипед или учебни средства. Попитайте във Вашата община дали предлага (частично) обезщетение за този тип разходи, оттам ще Ви обяснят какво точно представлява тази помощ и как можете да кандидатствате за нея.

Колективни здравни застраховки

Някои общини предлагат на жителите с ниски доходи сключването на колективна здравна застраховка. Тя включва основна и допълнителна застраховка. При колективната застраховка те се възползват от отстъпка в премията. Освен това общината също може да покрие част от застрахователната премия. Някои общини работят с т.нар. „общински пакети“, при които хората с ниски доходи получават застрахователен пакет с повече възможности на цената на основния пакет.

Мерки за спорт и културни дейности

Много общини предлагат мерки за насърчаване на обществената ангажираност на своите жители. В случая става дума за записване на курсове, уроци по музика или членство в спортен клуб. С тези мерки се цели да не се допуска хората с ниски доходи да попаднат в социална изолация.

Най-вече големите общини предлагат т.нар. „градски абонамент“, който дава отстъпка за тези дейности. Други общини пък имат отделен бюджет за това. При тях лицата с ниски доходи подават молба за покриване на направените разходи, а общината на свой ред ги обезщетява до определена сума. Общините трябва (евентуално на случаен принцип) да проверяват дали разходите са реално направени.

Съвет: В много общини има семейства с недостатъчно средства, които разчитат на помощи под формата на храна или облекло. Регистрирането за тези помощи става чрез някоя от помощните организации, като организацията за обществена помощ или организацията за грижи по домовете. Някои общини предлагат повече от тези помощи. Така например на места има помощи под формата на детски играчки, предназначена за семейства, чиито ниски доходи не им позволяват да закупят играчки на децата си (внуците си). Тази помощ се предоставя след представяне на общинска карта или направление от помощната организация. Има и помощи за домашни животни под формата на храна или пясък за котки например. За всяка община мерките са различни.

Имам ли право на социални помощи?

Условията се определят от общината и те са различни за всяка община. При определянето на тези условия общините се ръководят от горна граница, която например се определя като 120 процента от прага на бедност. Ако доходите Ви са над този минимум, значи нямате право на социални помощи.

За отпускане на извънредните помощи общината първо ще изчисли какъв е капацитета Ви да поемете разходите си. На практика това е сумата, която сами можете да поемете. Ако разходите Ви са по-високи от сумата, която можете да поемете, разликата се отпуска под формата на извънредна помощ. Напълно е възможно да имате работа и въпреки това да имате право на социална помощ. В някои случаи това е само частично обезщетение.

Преди да закупите определена стока, би било добре първо да попитате в социалната служба във Вашата община дали имате право на социални помощи за покриването на този разход. Всяка молба за социална помощ се разглежда от общината самостоятелно. Имайте предвид, че в някои случаи общината може да иска да платите част от сумата.

  • За повече информация относно извънредната помощ се обърнете към Вашата община.

Възползвайте се от правата, които имате

Не всеки, който има право на социални помощи от общината се възползва от тях. Вашият и Вие да сте един от тези хора, просто защото не сте запознати с мерките или просто защото си мислите, че нямате право на тях. Или пък просто се плашите от сложните процедури. Или пък смятате, че другите имат по-голяма нужда от тези компенсации. Така пропускате възможността да се възползвате от помощ, на която имате право.

Съвет: Ако искате да разберете на какви помощи имате право, използвайте калкулатора, за да изчислите Вашите права. Местните мерки като например надбавка за наем и надбавка за грижи също са включени в този калкулатор.

Внимание: Специалните помощи зависят от личната Ви ситуация и затова не са включени в калкулатора. Ако имате лични неизбежни разходи, попитайте във Вашата община дали можете да се възползвате от помощи за тях.