Счетоводни Услуги
 
Крайните бенефициери и Регистъра на крайните бенефициери (UBO- register)

Крайните бенефициери и Регистъра на крайните бенефициери (UBO- register)

Кои са крайните бенефициери? Това са хората, които са крайните собственици или лицата, които упражняват контрол върху управлението на организацията. Такива са съдружниците с повече от 25% дялово участие в едно ООД (bv), тези, които притежават повече от 25% от едно командитно дружество (vof) или тези, които притежават повече от 25% от правото на глас при едно сдружение. Всяка организация може да има 1 или повече крайни бенефициери.

Целта на Регистъра на крайните бенефициери е да даде информация кой стои зад въпросната организация и по тази начин да се предотврати възможността за изграждане на измамни финансови схеми, за финансиране на тероризъм или за изпиране на пари. Някои от данните на крайните бенефициери в този регистър са публично достъпни, някои – не.

Вече сте вписали в Регистъра данните на крайните бенефициери във Вашата организация

В такъв случай можете да редактирате техните данни или да ги заличите от регистъра.

Редакция на данни в Регистъра на крайните бенефициери

В случай на евентуални промени в обстоятелствата относно крайните бенефициери, в срок от 7 дни, считано от влизането в сила на тези промени, трябва да подадете справка до регистъра.

Заличаване на краен бенефициер от регистъра

Ако определено лице вече не е краен бенефициер, трябва да го заличите от регистъра. Срокът за подаване на справка за заличаване също е 7 дни, считано от датата на заличаването. Не забравяйте да уточните дали със заличаването на определен краен бенефициер няма да се наложи да впишете в регистъра нов такъв.