Видове данъци за самонаетите лица

Всеки в Холандия плаща данъци. При така наречените предприемачи, обаче правилата са различни от тези при хората на трудов договор. При трудово-правни взаимоотношения работодателят е задължен да удържа всички данъци и осигуровки, дължими от служителя, докато предприемачът сам трябва да организира администрирането на дейността си, да изчислява и плаща данъците си.

При започване на самостоятелна дейност независимият предприемач трябва да вземе под внимание два вида данъци:

Данък добавена стойност (ДДС)
Познат в Холандия като BTW или omzetbelasting (в България – ДДС, в Англия VAT). Върху стойността на всички стоки и услуги, които предприемачът предлага се начислява данък. Основният процент е 21%. Има някои изключения, при които данъкът е 0% или 9%. BTW се начислява с издаването на всяка фактура.
ДДС е данък върху потреблението и е предназначен да остане в тежест върху крайния потребител. Следователно, по дефиниция ДДС трябва да е неутрален за бизнеса. Той се дължи при доставка както на стоки, така и на услуги.

За разлика от данъка при продажба, който се дължи при покупка от крайния потребител, ДДС се начислява във всяка фаза на производствения процес. Данъчнозадължените лица го начисляват върху всяка извършена от тях доставка, като същевременно ползват ДДС кредит за получените покупки. Крайният ефект е, че този данък цели облагането на добавената стойност във всяка фаза на производството.

Освен основните облагаеми доставки съществуват: доставки, облагани с намалена ставка; такива, които се облагат с нулева ставка; освободени доставки и доставки извън обхвата на ДДС.
Когато започвате бизнес, или ако сте в отношения с бизнес-партньор, установил дейността си в държава, където има ДДС облагане, би следвало да проверите предварително за потенциални задължения в тази връзка в тежест на предприятието Ви или за неочаквани разходи, свързани с дължим ДДС в съответната държава.

Данък върху общия доход / inkomstenbelasting
Вторият вид данък може би е по-добре познат, понеже се плаща и хората на трудов договор, с тази разлика, че за независимият предприемач има други правила. И докато при трудов договор Данъкът върху дохода пряко зависи от договорената работна заплата при независимият предприемач има известна свобода (както и риск). В този случай съветите на един добър счетоводител и прецино водене на фирмената администрация могат значително да намалят облагаемият доход. Данък общ доход (Inkomstenbelasting) се плаща в края на годината и се начислява върху крайната печалба.

Постоянен линк към тази тема: https://www.bgstart.nl/bg/?p=341