Счетоводни Услуги
 
BG Start

Фундаментални принципи

Ние спазваме фундаменталните принципи, залегнали в етичния кодекс на професионалните счетоводители:
  • Почтеност – Професионалният счетоводител следва да бъде прям и честен при извършването на професионални услуги.
  • Обективност – Професионалният счетоводител не следва да допуска предубеденост, конфликт на интереси или непозволено внимание на други страни да натежават над професионалните или стопански решения.
  • Професионална компетентност и дължима грижа – Професионалният счетоводител има постоянното задължение да поддържа професионалните си знания и умения на необходимото ниво, гарантиращо, че клиентът или работодателят получава компетентна професионална услуга на базата на актуалните разработки. При предоставяне на професионални услуги, професионалният счетоводител следва да работи старателно и в съответствие с приложимите технически и професионални стандарти.
  • Поверителност – Професионалният счетоводител следва да спазва поверителния характер на информацията, придобита в резултат на професионални и бизнес взаимоотношения и да не разкрива пред трети страни такава информация без подходящо и конкретно упълномощаване, освен в случаите, когато това е негово  законово или професионално право или задължение. Поверителната информация, придобита в резултат на професионални или бизнес взаимоотношения, не трябва да се използва за лична изгода на професионалния счетоводител или трети страни.
  • Професионално поведение – Професионалният счетоводител следва да спазва съответните закони и разпоредби и да избягва всякакви действия, дискредитиращи професията.