Счетоводни Услуги
 
Как да избегнем фиктивна самостоятелна заетост като самонаето лице без персонал

Как да избегнем фиктивна самостоятелна заетост като самонаето лице без персонал

Дори и да сте самонаето лице без персонал, Данъчната служба може да класифицира Вашата заетост при възложителя Ви като трудово правоотношение. Така изведнъж се озовавате в позицията на фиктивно самостоятелно заето лице. Това може да доведе до големи разходи както за Вас, така и за Вашия възложител, основно под формата на данъци и социално-осигурителни вноски. Как да предотвратим такава ситуация?

Проверете дали за Вас има такъв риск

Първо отговорете на следните въпроси:

  • Поели ли сте задължение за полагане на личен труд? Личен труд е, когато Вие самите вършите работата и няма как просто да изпратите някой друг на Ваше място.
  • Налице ли е подчиненост между Вас и Вашия възложител? Възложителят ли решава как да си вършите работата?
  • Получавате ли заплата? Например твърда заплата на месец. Плаща ли Ви се, ако сте болен например?

Ако отговорите с „да“ на всички въпроси, значи работите по трудово правоотношение. В такъв случай Вашият възложител ще трябва да удържа данък и осигуровки върху възнаграждението Ви и да ги внася в Данъчната служба.

Ако сте отговорили с „не“ на поне един въпрос, значи не работите по трудово правоотношение. В такъв случай Вашият възложител не е длъжен да удържа данък и осигуровки върху възнаграждението Ви. Освен ако не е налице фиктивно трудово правоотношение. Защото тогава пак се водите, че работите по трудово правоотношение. Проверете дали работите по трудово правоотношение.

Спестете си проблемите: използвайте договор по образец

Ако не сте сигурни дали Вашите взаимоотношения няма да се считат за трудово правоотношение, е добре да използвате предоставения от Данъчната служба образец за договор. Той включва важни договорки както за Вас, така и за Вашия възложител. Трябва обаче да спазвате тези договорки и на практика.

Договорът по образец е част от Закона за дерегулация на оценката на трудовите отношения (ЗДОТО).

Не сте длъжен да използвате договор по образец, но тази опция е за предпочитане. Най-вече в ситуации, в които не става ясно дали е налице трудово правоотношение. В плана ще намерите информация какво трябва да правите, ако искате да ползвате този договор по образец. Имате възможност и за търсене на договор по образец.

Съставете си сам договора и го изпратете на Данъчната служба за проверка

Можете да извършвате промени по договора образец на Данъчната служба. Но тези промени не трябва да са в нарушение на маркираните в жълто разпоредби. Можете да съставите и сами договора. Ако се съмнявате, можете да изпратите коригирания от Вас договор-образец или съставения от Вас договор на Данъчната служба за проверка.

Различни критерии за ЗДОТО и предприемачеството

Ако съгласно ЗДОТО не работите по трудово правоотношение, това не означава, че автоматично сте самонает предприемач. Критериите на ЗДОТО са различни от тези, според които се определя дали сте самонает предприемач.

ЗДОТО определя трудово-правната връзка между възложителя и изпълнителя при 1 поръчка. На централно място стои въпросът дали е налице трудово правоотношение, съответно дали възложителят трябва да удържа и внася данъци и социално-осигурителни вноски върху тази единична поръчка?

Въпросът дали сте самонает предприемач касае цялата Ви ситуация като предприемач. В случая е важно и как изпълнявате всички поръчки през съответната календарна година.

Повече информация за начина на работа на ЗДОТО можете да намерите на сайта на Данъчната служба.

Проверка от Данъчната служба

Данъчната служба проверява дали възложителите изпълняват изискванията на ЗДОТО. Ако в качеството си на възложител действате предумишлено или не спазвате тези разпоредби, Данъчната служба ще предприеме необходимите мерки. Тя може да наложи допълнителен налог (евентуално с глоба) и да Ви задължи да направите необходимите корекции.