Законови действия за настоящи и бъдещи пенсионери в Нидерландия

Пенсии и обезщетения за старост

Кога имате право на обезщетения за старост?

Хората, които живеят или работят в Нидерландия са осигурени съгласно Общия закон за пенсиите за старост (Algemene Ouderdomswet, AOW). Като правило, всички мъже и жени имат право на пенсия за старост, когато навършат възраст 67 години.


При определени условия може да се прави доброволно осигуряване съгласно AOW, когато сте в чужбина.

Схеми за допълнително пенсионно осигуряване 

Ако работите в Нидерландия, вие можете да бъде обхванати също от схема за допълнително пенсионно осигуряване. В много сектори съществува задължителна професионална пенсионна схема. Такива схеми съществуват, по-специално за металургичната индустрия, сектора на строителството, бояджийските работи, селското стопанство, печатната индустрия, кетъринга, автомобилния транспорт, търговския флот, морския риболов, текстилната индустрия и сектора на здравеопазването. Като цяло има приблизително 60 задължителни професионални пенсионни схеми. Възможно е също вашият работодател да има схема за допълнително пенсионно осигуряване, което обхваща единствено дружеството, или да е сключил споразумение с животозастрахователно дружество.

Какво е покритието? 

Размерът на всяка индивидуална пенсия е фиксиран, но се коригира в зависимост от
увеличенията на възнагражденията два пъти на година. Пенсията се изплаща всеки месец. През май се изплаща годишна помощ за почивка. Фиксираната пенсия се намалява с определен размер за всяка година, през която не сте осигурени. Това означава, че вие получавате два процента от размера на пълната пенсия за всяка пълна година, през която сте живели или работили в Нидерландия.

Как се осъществява достъпът до обезщетения за старост? 

Пенсии за старост 
Няколко месеца преди навършване на възраст 67 години, вие ще получите, ако тогава живеете в Нидерландия, специален формуляр за искане на пенсия за старост, който следва да изпратите до Банката за социална сигурност (Sociale Verzekeringsbank). Нидерландската пенсия за старост започва от първия ден на месеца, в който навършите възраст 67 години. Ако подадете своето искане повече от една година след тази дата, това може да бъде във ваш финансов ущърб. В случай на доброволна пенсия Банката за социална сигурност може да ви предостави цялата необходима информация. Ако кандидатствате за доброволно осигуряване, вашето заявление трябва да бъде подадено навреме, т.е. в срок от една година от заминаването ви да живеете в чужбина или в срок от една година от установяването ви в Нидерландия или започването ви на работа там. При все това, ако вашият съпруг/съпруга или партньор/партньорка живее във вашата страна на произход, той или тя не е осигурен(а).

Схеми за допълнително пенсионно осигуряване 
Информация относно правата може да бъде получена от вашия работодател. Тези допълнителни схеми се контролират от Nederlandsche Bank.
Всички искания за плащания от схеми за допълнително пенсионно осигуряване трябва да се подадат до въпросния фонд за професионално пенсионно осигуряване или в животозастрахователното дружество, управляващо схемата. Всички спорове, произтичащи от прилагането на схема за допълнително пенсионно осигуряване, следва да бъдат отнесени до граждански съд.

Вашето право на обезщетения за старост при преместване в рамките на Европа 

Разпоредбите на ЕС за пенсии за старост засягат изключително държавни пенсионни схеми, а не фирмени, професионални или частни такива. Те гарантират, че:

  • Във всяка държава на ЕС (включително Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария), в която сте били осигурени, вашето осигурително досие се запазва, докато достигнете пенсионната възраст в тази държава.
  • Всяка държава на ЕС (включително Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария), в която сте били осигурени, ще трябва да ви изплаща пенсия за старост, когато достигнете пенсионната възраст. Размерът, който ще получите от всяка от държавите-членки, ще зависи от продължителността на вашето осигурително покритие във всяка държава.
  • Вашата пенсия ще се изплаща там, където пребивавате в ЕС (включително Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария).


Трябва да подадете своето искане в институцията за пенсионно осигуряване на държавата от ЕС (или Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария), в която живеете, освен ако никога не сте работили там. Ако случаят е такъв, следва да кандидатствате в държавата, където последно сте работили.

Допълнителна информация за координацията на социалноосигурителните права при преместване или пътуване може да бъде намерена на адрес

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/living-another-eu-country/pensions_bg

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/retire-abroad/state-pensions-abroad/faq/indexamp_bg.htm

Постоянен линк към тази тема: https://www.bgstart.nl/bg/?p=1137