Схема за малки предприятия

Ако реализираният от Вас годишен оборот е не повече от 20 000 евро, може би имате право да се регистрирате като малко предприятие? В такъв случай няма да се налага да начислявате ДДС на Вашите клиенти, и съответно няма да плащате дължимо ДДС на данъчната служба. Няма да можете обаче и да приспадате данъчен кредит от всички фирмени разходи и инвестиции. С изключение на някои ситуации, не сте длъжни да подавате ДДС декларация.

За кого е предназначена схемата за малки предприятия?

Схемата за малки предприятия е приложима за:

  • физически лица и партньорства от физически лица (като еднолични търговци, съдружия и командитни дружества)
  • юридически лица (като сдружения, фондации и ООД-та)

Ако искате да бъдете вписан като малко предприятие, трябва да отговаряте на следните условия:

  • регистрирани сте по ДДС
  • оборотът Ви за една календарна година не надвишава 20 000 евро
  • седалището на предприятието Ви е в Нидерландия или имате постоянно представителство тук.

Използвайте помощника за малките предприятия, за да проверите дали изпълнявате условията.

Минималният срок за вписване като малко предприятие е 3 години

Ако решите да се впишете като малко предприятие, трябва да направите това за поне 3 години. Не можете да прекратите този статут предсрочно. Можете да направите това преди изтичането на 3 годишния срок само, ако:

  • размерът на оборота Ви надвиши 20 000 евро. В такъв случай сте длъжни да прекратите статута си на малко предприятие. За целта следва незабавно да уведомите Данъчната служба за промяната в обстоятелствата, след което ще се считате за данъчно-задължено лице съгласно общия ред.
  • Данъчната служба Ви е вписала като малко предприятие, защото към 31 декември 2019 г. сте били освободен от административни задължения. В такъв случай можете да прекратите статута си на малко предприятие във всеки един момент.

Предимства и недостатъци на малкото предприятие

Вписването като малко предприятие не винаги е изгодно финансово. Такъв е случаят, ако например всяка година имате право на възстановяване на данъчен кредит. Като малко предприятие нямате право да приспадате данъчен кредит. Същото важи и ако в идните 3 години планирате да правите големи инвестиции – нямате право да приспаднете данъчния кредит върху тях. И след инвестицията е възможно да се наложи да преразгледате правото си на данъчен кредит.

Регистриране като малко предприятие

Ако желаете да се регистрирате като малко предприятие, трябва да подадете заявление за това, използвайки съответния формуляр. Заявлението трябва да е постъпило в Данъчната служба не по-късно от 4 седмици преди началната дата на съответния данъчен период. Ако например желаете да смените статута си и да сте малко предприятие от 1 април, трябва да подадете заявлението най-късно на 3 март.

Освободени сте от административни задължения?

Ако към 31 декември 2019 г. сте били освободени от административни задължения по отношение на ДДС, Данъчната служба автоматично Ви е регистрирала по схемата за малките предприятия, считано от 1 януари 2020 г. Ако не желаете да сте малко предприятие, трябва да се отпишете. След като се отпишете, нямате право да се запишете отново в продължение на 3 години.

Старата схема за малки предприятия

Старата схема за малки предприятия вече не е приложима за данъчните периоди след 1 януари 2020 г. Ако искате да приложите старата схема за период преди 1 януари 2020 г., трябва да подадете допълнителна декларация. Можете да приложите или да промените старата схема за малки предприятия от раздел „Намаление съгласно схема за малки предприятия“.

Постоянен линк към тази тема: https://www.bgstart.nl/bg/?p=1983