Счетоводни Услуги
 
Професионални изисквания и дипломи

Професионални изисквания и дипломи

Някои професии са защитени в Нидерландия. Това са регламентирани професии. Ако искате да ги упражнявате, трябва да отговаряте на определени условия. Ако не упражнявате такава дейност, няма нужда да се притеснявате за това.

Какво представлява защитена професия?

Това е професия, за която са необходими определени професионални квалификации (качества). Трябва да докажете, че имате нужното образование и опит, за да упражнявате тази професия. Трябва да:

 • имате диплома или свидетелство
 • положите определени изпити и/или

в базата данни с регламентираните професии на ЕС са вписани защитените професии в 28те държави-членки (в т.ч. и в Нидерландия) и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. Там трябва да изберете държавата, в която сте взели дипломата си, след това държавата, в която искате да работите и името на професията. Ако професията е в базата данни, значи е защитена.

Вашата професия не е защитена

Ако професията Ви не е включена в базата данни с регламентирани професии, можете да я упражнявате свободно в Нидерландия. Не е необходимо да получавате разрешително за това или да доказвате някакви професионални квалификации. Ако дипломата Ви е от чужбина, можете да я приравните. Това не е задължително. Приравняването на дипломата показва нейното ниво спрямо нидерландската образователна система.

Вашата професия е защитена и…

имате нидерландска диплома

Ако професията Ви е вписана в базата данни с регламентирани професии, най-вероятно ще трябва да се регистрирате като член на съответната професионална организация, да се впишете в регистър или да имате сертификат. Свържете се с компетентната институция за Вашата професия. Данните за връзка с нея са в базата данни в полето „Компетентни институции“. В цифровия регистър на дипломите DUO ще намерите данните от своята диплома.

имате диплома от чужбина (от държава-членка на ЕС) и искате да работите в Нидерландия

Ако професията Ви е вписана в базата данни с регламентирани  професия и искате да работите в Нидерландия, трябва да подадете молба за признаване на професионалните Ви квалификации.

имате диплома от чужбина (от държава-членка на ЕС) и искате да работите в Нидерландия временно или непостоянно

Ако професията Ви е вписана в базата данни с регламентирани  професия и искате да работите в Нидерландия временно или непостоянно, не е необходимо да подавате молба за признаване на професионалните Ви квалификации. Трябва обаче да уведомите компетентната институция, че ще смятате да работите в Нидерландия временно или непостоянно. Данните за връзка с нея са в базата данни в полето „Компетентни институции“.Внимание: ако искате да работите в Нидерландия само временно или непостоянно и Вашата професия е включена в този списък с 52 регламентиранипрофесии, трябва да подадете молба за признаване. Това са професии, които са важни за общественото здраве и обществената сигурност.

имате диплома от държава, която не е членка на ЕС

Ако професията Ви е защитена и дипломата Ви не е от една от 28те държави-членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, тя трябва първо да се признае. Можете да поискате свидетелство за професионална компетентност от институцията, която е компетентна за Вашата професия. Данните за връзка с нея са в базата данни в полето „Компетентни институции“.

Процедура по признаване…

Признаването на професионалните Ви квалификации се прави от компетентната институция за Вашата професия. Данните за връзка с нея са в базата данни в полето „Компетентни институции“. Тя ще Ви разясни какви са изискванията, как протича процедурата и какви документи трябва да представите. Ако информацията е неясна, асистентският център Nuffic също може да Ви съдейства.

За следните професии можете да получите автоматично признаване:

 • лекари
 • медицински сестри за общи грижи (на английски език: General care nurse)
 • гинеколози
 • стоматолози
 • аптекари
 • ветеринарни лекари
 • архитекти

При автоматичното признаване процедурата става в по-кратки срокове. Трябва да представите на компетентната институция доказателство за професионални квалификации (дипломи и други важни документи) и да изчакате преди да започнете работа.

в друга-държава членка на ЕС

Ако се гражданин на държава-членка на ЕС и искате дипломата Ви да бъде призната в друга държава-членка, можете да използвате Европейската професионална карта (ЕПК). Това е възможно при следните професии:

 • медицински сестри (за общи грижи)
 • аптекари
 • физиотерапевти
 • планински водачи
 • брокери

Заявлението за получаване на ЕПК се подава онлайн. Таксите зависят от държавата, която я издава, държавата, в която ще работите и професията.

ако не сте съгласен с решението на компетентната институция

Ако не сте съгласен с решението, можете да го обжалвате в срок от 6 седмици. Жалбата се подава до съответната компетентна институция. В нея трябва да посочите мотивите за несъгласието Ви с решението, както и името и адреса си и да се подпишете. Съответната институция ще се запознае с жалбата Ви и ще вземе решение по нея. Ако не пак не сте съгласен, можете да подадете жалба в съда.

Регламентирани обучения

В Нидерландия се организират регламентирани обучения по определени професии. Това са професионални обучения на нива 3 и 4 от среднотопрофесионално образование, които са признати от Министерството на образованието, културата и науката. Информация за тези обучения ще намерите в долната част на страницата на Организацията за сътрудничество между професионалното образование и професионалния живот (SBB) с регламентираните професии и признаването на професии. Ако сте завършили регламентирано обучение в Нидерландия и искате да работите защитена професия в друга държава-членка на ЕС, трябва да се обърнете към компетентния орган в съответната държава. Възможно е той от своя страна да има допълнителни изисквания, като например да положите изпит или да изкарате стаж.

приложение към сертификат

В приложението към сертификата Европас (CS) е указано дали професията или обучението Ви са регламентирани или не. Можете да свалите приложението към сертификата от страницата на SBB. Те са налични на нидерландски, английски и немски език.

AC-удостоверение

Ако не е ясно дали Вашето обучение е регламентирано, можете да поискате от отдела за приравняване на дипломи и образователни системи към SBB да Ви издаде АС-удостоверение (в PDF формат). В него се посочва дали професията или обучението са регламентирани, както и каква професия имате право да упражнявате в Нидерландия.

Източник: https://ondernemersplein.kvk.nl/beroepseisen-en-diplomas/