Данъчно облекчение за малки инвестиции

Ако инвестирате в дълготрайни активи, можете да се възползвате от данъчното облекчение за малки инвестиции. За целта трябва да инвестирате в активи, за които можете да ползвате това облекчение.

С данъчното облекчение на практика се намалява облагаемата Ви печалба. Размерът зависи от инвестираната сума през съответната отчетна година. Точните суми са посочени в таблиците по-долу:

Разпределяне на задължението за инвестиция в случай на партньорство

Ако предприятието Ви е част от партньорство, като например събирателно дружество или сдружение, данъчното облекчение се изчислява по друг начин. В такъв случай се гледа на общия размер на инвестицията от партньорството, а не на размера на инвестицията в отделното предприятие. След това тя се разпределя пропорционално на дела на всяка фирма или съдружник в печалбата.

Данъчното облекчение се разпределя по друг начин, като в случая важат следните условия:

  • между всички съдружници според еднакви критерии
  • разпределянето става по разумен начин (виж „Разпределяне по разумен начин“)
  • разпределянето важи за всички форми на данъчни облекчения за инвестиции
  • разпределянето важи за всички дружествени инвестиции от страна на участниците в сдружението.
  • при изчислението на размера на данъчното облекчение, което трябва да се връща в случай на продажба на въпросния дълготраен актив не трябва да се прилага метод, различен от приложения при осчетоводяването на самото данъчно облекчение.
  • подава се обща молба, в която се описва ключът за разпределение и се договарят условията. Това следва да стане преди окончателното установяване на данъка върху дохода или корпоративния данък на 1 от участниците в партньорството.

Разпределяне по разумен начин

Ние сме тези, които ще преценим дали разпределянето е станало по разумен начин. Но при всички положения можете да използвате следните показатели:

  • съотношение в капитала
  • дялове в скритите резерви
  • дял в печалбата
  • равни дялове

Без право на данъчно облекчение

Определени инвестиции не дават право на данъчно облекчение.

Източник: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/investeringsaftrek_en_desinvesteringsbijtelling/kleinschaligheidsinvesteringsaftrek_kia

Постоянен линк към тази тема: https://www.bgstart.nl/bg/?p=2116