Удостоверение за неизползване на автомобил за лични нужди: издаване, промяна и прекратяване

Ако можете да докажете, че не сте използвали фирмения автомобил за лични нужди повече от 500 км. през съответната календарна година, няма да дължите данък върху това. За целта трябва да подадете заявление за издаване на “Удостоверение за неизползване на автомобил за лични нужди”.

В тази статия ще разясним в кои ситуации трябва да поискате такова удостоверение, както и кога да промените или оттеглите вече издадено удостоверение. Промяната на удостоверението се прави когато автомобилът е с нов регистрационен номер.

Изберете една от следните възможности

Подаване на заявление за издаване на удостоверение

Заявлението можете да се подаде само и единствено от Вас самите, не от Вашия работодател. Без това удостоверение работодателят Ви също може да реши да се откаже да Ви облага с данък върху личната употреба на автомобила.

Внимание!

Ако смените работодателя си, километрите, които сте шофирали с фирмения автомобил от предишния работодател, не се броят при изчислението на границата от 500 км. при новия работодател.

Ако имате DigiD (електронен подпис), можете да подадете заявлението онлайн:

Подаване на заявление

Ако нямате DigiD, подайте заявление за издаването му:

Искане за издаване на DigiD

или си поръчайте формуляра на хартиен носител, като за целта се обадите на Данъчния телефон.

Не подавайте това заявление, ако:

 • за Вас не е приложим режимът за лична употреба на фирмен автомобил
  • работодателят Ви прилага окончателен налог поради постоянната променлива употреба на лекотоварен автомобил.

Питайте Вашия работодател дали попада в тази категория.

 • Сключили сте договор за “туристи” с работодателя си.

Виж параграф 21.3.21 от Наръчника за удръжки върху трудовите възнаграждения 2019.

Кога да очаквате новини от нас?

В рамките на 8 седмици от подаването на заявлението, ще Ви изпратим уведомление. Удостоверението е валидно за неопределен срок.

Дайте копие от удостоверението на работодателя си. От този момент нататък той няма да Ви облага с данък върху употребата на фирмения автомобил. Това обаче не може да се прилага със задна дата за периоди, за които вече сте получили трудово възнаграждение.

 • Промяна на удостоверението / заявяване на (нов) регистрационен номер

Заявлението за промяна се подава, ако имате (нов) регистрационен номер, или пък ако са налице обстоятелства, които водят до промени в удостоверението. Повечеинформация в тази връзка ще намерите по-долу в точка 3: Прекратяване на удостоверението.

Ако смените работодателя си, не е необходимо да ни уведомявате за това.

Деклариране на (нов) регистрационен номер

В случай, че:

 • имате нов фирмен автомобил и искате да декларирате новия регистрационен номер
  • искате да декларирате регистрационния номер на фирмения автомобил, но не сте знаели номера в момента на подаване на заявлението за издаване на “Удостоверение за неизползване на фирмен автомобил за лични нужди”.

Използвайте онлайн формуляра за деклариране на нов регистрационен номер. За целта имате нужда от DigiD.

Деклариране на (нов) регистрационен номер

Ако нямате DigiD, подайте заявление за издаването му:

Искане за издаване на DigiD

или си поръчайте формуляра на хартиен носител, като за целта се обадите на Данъчния телефон.

Кога да очаквате новини от нас?

В рамките на 8 седмици от подаването на заявлението, ще Ви изпратим уведомление. Удостоверението е валидно за неопределен срок. Уведомете работодателя си за това.

 • Прекратяване на удостоверението

Ако са налице едно от следните обстоятелства, трябва да подадете заявление за прекратяване на удостоверението.

 • използвате фирмения (лекотоварен) автомобил за повече от 500 км. за лични нужди

В такъв случай работодателят Ви ще трябва да Ви обложи с данък върху личната употреба на автомобила за целия период за всички използвани от Вас автомобили. Дори и да не сте ползвали някой от автомобилите за повече от 500 км. през съответната календарна година.

 • вече нямате фирмен автомобил
  • имате фирмен автомобил, който не можете да използвате извън работно време
  • имате фирмен автомобил, който не можете да ползвате за лични нужди.

Тази забрана трябва да отговаря на няколко условия. Виж параграф 21.3.21 от Наръчника за удръжки върху трудовите възнаграждения 2019.

 • работодателят Ви прилага окончателен налог поради постоянната променлива употреба на лекотоварен автомобил.

Питайте Вашия работодател дали попада в тази категория.

 • имате фирмен автомобил, който е предназначен (почти) изцяло за превоз на стоки

Например, ако в автомобила има място за само един пътник и анкерните закрепвания на пътническите седалки са заземени или заварени.

 • имате фирмен автомобил, за който са в сила (колективни) договорки за личната му употреба.

Питайте Вашия работодател дали автомобилът попада в тази категория.

Ако имате DigiD, подайте заявлението за прекратяване на удостоверението онлайн:

Прекратяване на удостоверението

Ако нямате DigiD, подайте заявление за издаването му:

Искане за издаване на DigiD

или си поръчайте формуляра на хартиен носител, като за целта се обадите на Данъчния телефон.

Ако ни изпратите заявление за прекратяване на “Удостоверение за неизползване на автомобил за лични нужди”?

Ние ще прекратим удостоверението Ви. Ако причината за това е, че шофирате повече от 500 км. с фирмения си автомобил за лични нужди, работодателят Ви трябва да декларира тази придобивка като облагаем доход заедно със заплатата Ви.

За периода от календарната година, през който работодателят не е декларирал тази придобивка, ще получите:

 • допълнителен налог за данъка/осигурителните вноски върху трудовите възнаграждения
  • допълнителен налог върху осигурителните вноски
  • евентуално допълнителен налог върху здравно-осигурителните вноски
  • евентуално начислени лихви.

Ако не ни изпратите заявление за прекратяване на “Удостоверение за неизползване на автомобил за лични нужди”?

И се окаже, че шофирате повече от 500 км. с фирмения си автомобил за лични нужди. В такъв случай всичко горепосочено във връзка с облагаемата придобивка ще важи и за Вашия случай, като освен това ще Ви бъде наложена и глоба.

Кога да очаквате новини от нас?

В рамките на 8 седмици от подаването на заявлението, ще Ви изпратим уведомление за прекратяването на удостоверението.

Уведомете възможно най-бързо работодателя си за това, за да може той да отрази промяната през следващия отчетен период. Ние също ще уведомим Вашия работодател за прекратяването на удостоверението и за последствията от това.

Източник: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/auto-en-vervoer/content/verklaring-geen-privegebruik-auto-aanvragen-wijzigen-intrekken

Постоянен линк към тази тема: https://www.bgstart.nl/bg/?p=2080