Счетоводни Услуги
 
Приспадане на ДДС върху употреба на фирмен автомобил за лични нужди

Приспадане на ДДС върху употреба на фирмен автомобил за лични нужди

Ако фирмата Ви има в актива си лек или лекотоварен автомобил и този автомобил се използва от Вас или от персонала Ви за лични нужди, можете да приспаднете ДДС върху покупката, поддръжката и използването му само за частта, която се използва за генерирането на облагаем оборот. Това важи и за лизингови автомобили. Тъй като автомобилът се използва и за лични нужди, трябва да платите размера на ДДС върху тази стойност.

За целите на това изчисление придвижванията до работа и обратно се считат за лично ползване.

Важно е да можете да докажете размера на лично ползване на въпросния автомобил. Най-лесният начин да направите това е да си водите отчетност за пробега.

Водене на отчетност за личната употреба

Трябва да платите размера на ДДС върху личната употреба на автомобила. За да определите процента на тази лична употреба, трябва да водите отчетност за пробега. Така лесно ще стане ясно каква част се ползва за фирмени и каква, за лични нужди.

Можете да приложите и други методи за водене на тази отчетност. Имайте предвид, че трябва да сте в състояние да покажете какъв точно е процентът на личната употреба на автомобила. Данъчната служба ще вземе предвид вида на предприятието, целите, за които (може да) се използва автомобила (фирмени или лични) и длъжността и дейността на потребителя.

Ако от водената от Вас отчетност е видно в каква степен автомобилът се използва за лични нужди и в случай, че правите удръжки от персонала, с помощта на калкулатора за изчисляване на личната употреба на автомобил можете да изчислите колко ДДС трябва да плащате.

Липсата на отчетност за личната употреба на автомобила

Ако не си водите отчетност за личната употреба на фирмения автомобил, размерът на ДДС, което трябва да плащате, е 2,7% от каталожната цена на автомобила, с включено ДДС и данък. Този процент важи и за автомобилите, които сте взели на оперативен или финансов лизинг.

ДДС върху личната употреба на автомобила се декларира в последната ДДС-декларация за отчетната година. В дясната колона „ДДС“ от раздела „Лична употреба“ попълвате ДДС-то, което трябва да плащате. В лявата колона „Сума, върху която се изчислява ДДС“ попълвате цифрата 0. Ако искате да декларирате ДДС върху личната употреба на повече от един автомобил, в полетата попълнете общата сума за всички тях.

Пример

Закупили сте автомобил на каталожна цена от 45 000 евро (с включено ДДС и данък). Приспаднали сте пълния размер на ДДС върху покупката, поддръжката и ползването на този автомобил. Използвате го и за лични нужди, но не сте в състояние да покажете размера на личната употреба. В такъв случай трябва да възстановите ДДС както следва: 2,7% х 45 000 евро = 1 215 евро. Ако сте закупили автомобила по-късно през годината, горната сума се изчислява пропорционално на съответния период. Ако например покупката е от 1 септември, сметката е следната: 4/12 х 2,7% х 45 000 евро = 405 евро.

Ако използвате автомобила за генериране на оборот и от дейност, която е освободена от начисляване на ДДС, размерът на дължимата сума се намалява пропорционално на съотношението облагаем – необлагаем оборот. Ако например използвате 40% за освободен от ДДС оборот и останалите 60% – за облагаем оборот, ще дължите само 60% от размера на изчисленото ДДС от 1 215 евро, т.е. 729 евро. В този случай сте приспаднали само 60% от ДДС-то върху покупката, поддръжката и употребата на автомобила.

Внимание:

  • ако отчетната Ви година е по-дълга от 1 календарна година, трябва да декларирате ДДС-то върху личната употреба на автомобила в последната декларация за календарната година, през която въпросният автомобил е ползван за лични нужди.
  • ако автомобилът е ползван за лични нужди през четвъртата и следващите години от въвеждането му в употреба, дължимото ДДС се изчислява на база 1,5% от каталожната му цена (с включено ДДС и данък), вместо на база 2,7%.

Закупили сте автомобила без право на приспадане на ДДС

Ако не сте приспаднали ДДС при покупката на автобила (например защото сте го закупили съгласно начисляване на ДДС върху маржа или сте го купили от частно лице), дължимото ДДС върху личната употреба се изчислява на база 1,5%, вместо на база 2,7%.

Изчисляване на корекцията за лична употреба

Ако размерът на приспаднатото ДДС за автомобила през последните 4 години е по-малък от размера на ДДС, което трябва да плащате за личната му употреба, корекцията за личната употреба не може да е по-висока от приспаднатото през въпросната година ДДС за поддръжката и ползването на автомобила плюс 1/5 от приспаднатото ДДС върху покупката.

Пример

Миналата година сте закупили автомобил втора употреба на стойност 18 150 евро. Каталожната му цена (с включено ДДС и данък) е 75 000 евро. Миналата година сте приспаднали пълния размер на ДДС-то (3 150 евро). През текущата година имате разходи по поддръжка и ползване, върху които сте възстановили съответно 210 евро и 525 евро ДДС. Ползвате автомобила и за лични нужди, но не водите отчетност за това. Принципно ДДС-то върху личната употреба се изчислява по формулата 2,7% х 75 000 евро = 2 025 евро. Това би трябвало да е дължимото от Вас ДДС. Но тази сума не трябва да надвишава 210 евро + 525 евро + 1/5 х 3 150 евро = 1 365 евро, следователно това ще е дължимото от Вас ДДС.

Възможно е обаче през четирите години след покупката на автомобила да се наложи по-голяма корекция. Разходите за покупка на автомобила са взети предвид и реално Вие сте ги приспаднали 1 път при покупката.

Ако автомобилът е ползван за лични нужди през четвъртата и следващите години от въвеждането му в употреба или при покупката му не сте приспадали ДДС (например защото сте го закупили съгласно начисляване на ДДС върху маржа или сте го купили от частно лице), дължимото ДДС върху личната употреба на автомобила не трябва да е повече от приспаднатото ДДС върху поддръжката и използването на автомобила през тази година.

Пример

Миналата година сте закупили автомобил втора употреба на стойност 17 000 евро. Каталожната му цена (с включено ДДС и данък) е 75 000 евро. Не сте приспадали ДДС върху покупката. През текущата година имате разходи по поддръжка и ползване, върху които сте възстановили съответно 210 евро и 630 евро ДДС. Ползвате автомобила и за лични нужди, но не водите отчетност за това. Принципно дължимото ДДС върху личната употреба се изчислява по формулата 1,5% х 75 000 евро = 1 125 евро. В конкретния случай обаче максималният размер ДДС-то, което трябва да върнете, е както следва: 210 евро + 630 евро = 840 евро.

Партньорства и събирателни дружества

Ако сте част от партньорство или събирателно дружество и сте закупили автомобил от частно лице, тогава партньорството и събирателното дружество може да приложи правилото за 2,7% или 1,5%. Това е обвързано с условия.

Удръжки от персонала

Ако правите удръжки от персонала за използвания от тях автомобил за лични нужди, трябва да плащате ДДС върху разходите, които сте направили за личното ползване на автомобила.

Можете обаче да изберете опцията с формулата с 2,7% или 1,5% от каталожната цена  (с включено ДДС и данък) и да попълните съответните суми в декларацията за последния отчетен период на годината. В такъв случай няма да плащате ДДС върху начислените на персонала сума.

Ако изчисленото дължимо ДДС върху удържаните от персонала суми е повече от изчисленото дължимо ДДС по правилото  2,7% или 1,5%, ще трябва да плащате ДДС върху удържаните суми и не можете да прилагате правилото  2,7% или 1,5%.

Ваш служител/работник използва личния си автомобил за фирмени нужди

Ако член на персонала използва своя личен автомобил за фирмени нужди и го обезщетявате за това, можете да приспаднете ДДС върху това обезщетение.

Специални режими

  • Придвижвания до работа и обратно
  • Ако използването на автомобила за лични нужди е само и единствено за придвижвания до работа и обратно, можете да изчислите ДДС по друг начин. Повече информация за това ще намерите в Придвижвания до работа и обратно. Там ще намерите отговор на въпроса какво точно се има предвид за такива придвижвания.
  • Фирми за (отдаване под наем) на автомобили

Ако сте фирма за (отдаване под наем) на автомобили, можете да приложите специален режим.

Източник: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_aftrekken/btw_en_de_auto/privegebruik_auto_van_de_zaak/